Oportunități de finanțare

Relansare Măsura 3

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat în data de 10 septembrie 2021 ghidul noii ”Măsuri 3” prin care vor fi finațate investițiile firmelor care au fost afectate de COVID-19. Noua oportunitate de finanțare a apărut ca urmare a anulării de către ministrul Năsui a Măsurii 3 din cadrul OUG 130 și demersurilor Ministerului pentru atragerea finanțărilor similare din REACT-EU.


Ghidul CONSULTATIV are vești bune și evident el poate conține și condiții care s-ar putea să nu vă bucure. Am subliniat consultativ pentru că în prezentarea scurtă de mai jos, precum și în ghidul pe care îl puteți decărca de la adresa https://mfe.gov.ro/anunt-consultare-publica-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive-din-cadrul-axei-prioritare-4-sprijinirea-ameliorarii-efectelor-p/ găsi condiții la partea de criterii de eligibilitate, selecție și alocare care nu vă vor bucura. Așteptăm de aceea sugestii de îmbunătățire și solicitări de clarificare clarificare. Initial Advisory SRL împreună cu Asociația Eurocentrica intenționează să le centralizeze și să le publiciteze pe diferite canale media, dar și să le transmită în mod direct către AM POC.


Aceste propuneri trebuie transmise către noi până pe data de 17 septembrie - de preferință - pentru a le putea centraliza în mod eficient.


Vă mulțumim și vă încurajăm să ne scrieți pe e-mail finantari@advisory.ro cu subiectul ”Consultări măsura 3 relansată”.


REZUMAT GHID CONSULTATIV ”MĂSURA 3 RELANSARE n.n”

“Investiții în activități productive”

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

APEL COMPETITIV 30 de zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS începând cu ora 9.00 a primei zile de deschidere a apelului în cadrul aplicației.

Instrucțiunile vor putea fi consultate la

https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/sau http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4184/instructiuni-beneficiari-instructiuni-pentru-beneficiari

MASURA PE SCURT

Bugetul total alocat este de 358.384.803,64 euro

Prezentul tip de proiect se adresează IMM-urilor prin granturi pentru investiții în activități productive (adică lucrative).

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

95% pentru micro întreprinderi;

90% pentru întreprinderi mici;

85% pentru înreptinderi mijlocii

Durata de implementare a proiectelor24 de luni fără a depăși data de 31 decembrie 2023

Tipuri de activități eligibile

§ Construirea/achiziția /extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului

§ Dotarea cu active corporale, necorporale

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 ( o investiție care duce la crearea unei capacități noi de producție sau la extinderea celei existente n.m.)

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU.

Grup țintă

Grupul țintă este format din IMM-urile afectate de pandemia COVID-19

Indicatorii se împart în două categorii:

a) Indicatori prestabiliți (de realizare și de rezultat), reprezentați de indicatorii de program

b) Indicatori suplimentari, care sunt indicatori specifici ai proiectului (obligatoriu

Atât indicatorii prestabiliți, cât și indicatorii suplimentari sunt de două tipuri:

 1. Indicatori de realizare, referitori la activitățile care sunt finanțate și a căror valoare țintă se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare, Valoarea indicatorilor de realizare se calculează la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Precum

a. Obligatoriu este inducătorul de suplimentar Număr de noi produse – bunuri sau servicii - și procese introduse pe piață de către beneficiar

b. Productivitatea muncii îm IMM-uri în anul 3 de sustenabilitate (cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați - anul de referință este 2019)

c. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2019, altfel proiectul va fi respins.

 1. indicatori de rezultat, care reprezintă rezultatele directe/avantajele pe care le obțin beneficiarii, și a căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de durabilitate, conform contractului de finanțare (începe în prima zi după finalizarea perioadei de implementare) care, este de 5 ani pentru proiectele de investiții în infrastructură (clădiri, construcții industriale etc).

ELIGIBILITATEA (extrase din condiții pag 4 Ghid)

 1. Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege

 2. Nu se afla in situație de dificultate in 2019

 3. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități

 4. În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate (liber de orice sarcini și fără litigii), concesiune sau chirie cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția. Dreptul de concesiune sau chirie trebuie să fie valabil minim 8 ani de la data depunerii cererii de finanțare. contractul de închiriere trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra clădirilor închiriate.

 5. Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze o clădire este acceptată depunerea unui antecontract de vânzare/cumpărare pentru clădirea în cauză, în etapa de depunere a cererii de finanțare, însoțit de Nota de certificare a costului de achiziție a imobilului . În termen de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul este obligat să prezinte actul de dobândire a clădirii/spațiului

 6. În cazul lucrărilor de construcții, beneficiarul este obligat ca în termen de 6 luni de la semnarea contractului să prezinte AMPOC autorizația de construire

DOMENII FINANȚATE

Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare:

 • activități legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;

 • activități de jocuri de noroc și pariuri.

Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele[1] eligibile menţionate mai jos:

  • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

  • Clasa F – Construcții;

  • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

  • Clasa H – Transport și depozitare;

  • Clasa I – Hoteluri și restaurante;

  • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;

  • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;

  • Clasa P– Învățământ;

  • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;

  • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;

  • Clasa S – Alte activități de servicii.

ATENȚIE!

Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea și comercializarea produselor agricole este condiționat de a nu fi transmis parțial sau integral producătorilor primari

În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activități, că plafonul relevant este respectat și că suma maximă posibilă nu este depășită în total.

Valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăși 270.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 225.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole.

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE (pag 11 ghid)

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (13/40)

 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv consultanță (elaborare cerere, implementare, asistență juridică)

 • Cheltuieli pentru investiția de bază

· Construcții și instalații

· Dotări ( (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fără montaj, dotări inclusiv Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport electrice sau hibride și Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

· Active necorporale Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (5000 lei)

Condiții specifice privind investițiile

a) Investiția trebuie menținută în regiunea (beneficiară) în care a fost amplasată inițial, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor.

b) Activele achiziționate trebuie să fie noi

c) Achiziția activelor fixe necorporale prin

a. contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor

b. contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare

CEREREA DE FINANȚARE este una complexă și include plan de afaceri cf celor de la pag 16 din ghid

PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 70 de puncte și nu au obținut ”0” puncte la criteriile a) și b) din grila de evaluare tehnică și financiară, până la epuizarea bugetului prevăzut în prezentul ghid

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

a) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 - 40 puncte

≥30% - 40 puncte;

≥25 < 30% - 35 puncte

≥20 < 25% - 30 puncte;

≥15 < 20% - 25 puncte;

≥10 < 15% - 20 puncte;

≥5 < 10% - 15 puncte;

< 5% - 0 puncte (proiect respins).

c) Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în mijloace care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice (investiții de mediu precum eficiență energetică, energie regenerabilă etc)

≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte

≥80 < 90% - 35 puncte;

≥70 < 80% - 30 puncte;

≥60 < 70% - 25 puncte;

≥50 < 60% - 20 puncte;

≥40 < 50% - 15 puncte;

≥30 < 40% - 10 puncte;

≥20 < 30% - 5 puncte;

< 20% - 0 puncte (proiect respins)

d) Aa Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 5 puncte:

a. Sold negativ - 5 puncte;

b. Sold pozitiv - 0 puncte

e) Proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte

a. DA - 5 puncte;

b. NU – 0 puncte

f) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte:

a. ≥15% – 10 puncte;

b. ≥10% < 15% - 5 puncte;

c. < 10% 0 puncte

La punctaje egale contează criteriul c. pentru departajare.

Modalitățile de acordare a grantului includ prefinaNțare, cereri de plată și cereri de rambursare (pag 26 din ghid

Achiziții publice conform ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016

ALTE DOCUMENTE NECESARE (extras – lista la pag 32 a ghidului)

 • Studiu de fezabilitate pentru proiectele care includ construcții

 • Plan de afaceri

 • Notă de fundamentare privind cheltuielile

 • Raport de expertiză pentru evaluare imobil ce urmează a fi achiziționat

 • Antecontract de vânzare/cumpărare pentru imobilul unde se va efectua investiția (unde este cazul)

 • Certificat de urbanism și copia cererii de eliberare a Certificatului de urbanism (unde este cazul)

 • Contract de concesiune /contract de comodat/ contract de închiriere) (după caz) (în cazul închirierii de la o persoană fizică, contractul să fie înregistrat la organele fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare fiscală).

 • Titlu de proprietate/contractul de vânzare – cumpărare aplicabil numai solicitanților care dețin clădirea la momentul depunerii cererii de finanțare[1] În conformitate cu clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2


ELECTRIC UP – bani nerambursabili pentru IMM și firme din domeniul HORECA

finanțare panouri fotovoltaice si prize de alimentare automobile electrice si hibrid

n concordanță cu obiectivele Pactului Ecologic European, Guvernul României a lansat în consultare publică până pe 6 septembrie programul ELECTRIC UP, o inspirată schemă de finanțare care prevede oferirea de până la 100000 euro/beneficiar pentru IMM-urile și toate formele de întreprindere din domeniul HORECA, pentru instalarea:

 • sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și

 • stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) este autoritatea competentă responsabilă pentru finanțarea proiectelor de investiții pentru acest program pentru perioada 2020-2026.

MEEMA va propune un ghid care va include prevederi despre:

 • Procedura de depunere a cererilor de finanțare

 • Criteriile de validare a solicitărilor de finanțare

 • Condițiile și termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus

 • Anexa tehnică privind indicatorul de performanță, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici și cuantumul finanțării.

Valoarea ajutorului acordat IMM-urilor ca și altor persoane juridice române care au înscris ca domeniu principal sau secundar de activitate unul din codurile CAEN corespunzătoare domeniului HORECA va fi de maximum 100.000 Euro/beneficiar. Intensitatea ajutorului va fi de maximum 100%.

Se va utiliza mecanismul decontării cererilor de plată stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis. Se poate acorda,un avans de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.

Suma prevăzută implementării Programului ELECTRIC UP este de 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare. Suma poate fi majorată prin ordin de ministru.

În vederea implementării se constituie Comisiile de implementare și monitorizare, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri. Fiecare Comisie se constituie în număr de 7 membri angajați ai MEEMA cu atribuții specifice conform Ghidului programului.

Ghidul de finanțare a Programului “ELECTRIC UP se va aproba prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, care va fi publicat pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în maxim 30 de zile de la data publicării ordonanțe de urgență. (Vom reveni cu detalii!)

Pentru a vă exprima părerea despre acest program până la data de 6 septembrie, puteți trimite propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ pe adresa dezbateri_publice@economie.gov.ro.

Pentru a vă ține la curent cu evoluțiile despre acest subiect vă rugăm să ne contactați la finantari@advisory.ro !

Digitalizare - 150 milioane euro pentru IMM –uri inclusiv microîntreprinderi

Valoarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii poate fi suplimentată prin utilizarea mecanismului supracontractării. Durata de implementare a Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023, data limită de finalizare a proiectelor finanțate.

Obiectivul programului

dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice. finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC

Beneficiari centrați pe IT

 1. IMM centrate pe IT

 2. IMM din clustere centrate pe IT

 3. Consorții formate din entitățile definite la pct. 1 și 2 și IMM din România

Activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC – pentru firme din industria IT.

 • Achiziționare de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune

 • Amenajarea centrului de date

 • Achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare

 • Cercetarea industriala sau dezvoltarea experimentală servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și managementul proiectului

 • Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică

 • Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța

 • Achiziționarea serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară

Beneficiari IMM cu obiect principal de activitate altul decât tehnologia informațiilor și comunicațiilor

Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii pentru firme care nu sunt parte din industria IT

 • Achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune

 • Realizarea rețelei LAN

 • Achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA (robotic personal assistant)

 • Achiziționarea unui website de prezentare a companiei

 • Achiziționarea unui nume de domeniu nou “.ro”

 • Achiziționarea soluției de semnătură electronică

 • Trecerea arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil

 • Achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități

 • Achiziționarea soluțiilor IT pentru comerțul electronic

 • Achiziționarea servicii de tip cloud și SaaS

 • Achiziționarea serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire (cu excepția pachetelor de reseller)

 • Achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software / hosting / rețele

 • Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului si/sau managementul proiectului

 • Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța

 • Achiziționarea serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU I.M.M. 50.000 – 200.000 euro

Informațiile din prezentul material document sunt extrase din proiectul de Ordonanță de Urgență „privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene”, proiect aflat în consultare publică.

Acest proiect de Ordonanță de Urgență face parte din PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ” elaborat de Guvernul României în luna iulie a acestui an.

Potrivit declarațiilor oficialilor guvernamentali, în termen de maximum 30 de zile de la elaborarea proiectului de Ordonanță de Urgență, va fi elaborată și va intra în vigoare varianta finală a acestei Ordonanțe de Urgență.

Măsura de finanțare prin care se acordă ajutoare financiare nerambursabile cu valori cuprinse între 50.000 euro și 200.000 euro este administrată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Bugetul total al măsurii este de 550 milioane euro, ceea ce înseamnă că, dacă fiecare beneficiar ar lua valoarea maximă a ajutorului (200.000 euro), numărul total al firmelor beneficiare ar fi de 2.750. Astfel, aceasta ar fi una dintre măsurile de acordare a ajutoarelor financiare nerambursabile cu cel mai mare număr de beneficiari.

Ajutoarele financiare, acordate prin această măsură, sunt din fonduri de coeziune și nu regionale. De aceea, pot beneficia de aceste ajutoare și proiectele de investiție localizate în Regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Din bugetul total alocat acestei măsuri de finanțare și menționat anterior, maximum 15% este destinat Regiunii de dezvoltare București – Ilfov și restul de 85% celorlalte 7 regiuni de dezvoltare ale României.

Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil, pentru toate regiunile României cu excepția Regiunii de Dezvoltare București – Ilfov, este de maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro. Diferența de 15% sau întreaga sumă care depășește 200.000 euro va fi asigurată de beneficiar din fonduri proprii sau surse atrase (împrumuturi bancare, împrumuturi asociați/acționari etc).

Pentru Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, valoarea intensității ajutorului financiar nerambursabil poate ajunge la maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Etapele aprobării finanțării

Acest apel de proiecte este unul competitiv, urmând să fie parcurse următoarele etape:

1. Întocmirea proiectului și a cererii de finanțare;

2. Depunerea electronică a documentației solicitată prin normele măsurii de finanțare;

3. Evaluarea eligibilității și conformității solicitantului și a proiectului;

4. Evaluarea tehnico-financiară a proiectului și atribuirea punctajului aferent fiecărui solicitant;

5. Anunțarea rezultatelor finale;

6. Atribuirea contractelor de finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. (până lasfârșitul anului 2020)!

Destinația fondurilor

Ajutorul financiar nerambursabil este destinat IMM-urilor care implementează cel puțin una dintre următoarele măsuri de investiții:

1. Extinderea capacităților de producție/servicii existente;

2. Realizarea de unități noi ale capacităților de producție/servicii existente;

3. Reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente.

Criteriile de eligibilitate ale solicitanților:

1. Solicitantul să se încadreze în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii).

2. Activitate curentă/operațională desfășurată minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

3. Profit operațional înregistrat în, cel puțin, unul dintre anii 2018 sau 2019;

4. Existența cofinanțării la care solicitantul se angajează prin proiect (este probabil ca, la momentul depunerii proiectului, acest lucru să se realizeze printr-o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului; la momentul semnării contractului de finanțare va trebui prezentată dovada existenței cofinanțării, sub forma contractului de credit/extras de cont sau alte documente ce vor fi menționate în actul care va reglementa acordarea ajutorului financiar nerambursabil).

Condiționalități

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil:

1. Menținerea, în funcțiune, a activității pentru care s-a realizat investiția subvenționată, pentru o perioadă de minimum 3 ani după terminarea implementării proiectului;

2. Realizarea, în primii doi ani de după implementarea proiectului, a cel puțin 50% din veniturile planificate în planul de afaceri, iar diferența, pentru cei trei ani de durabilitate, în cel de-al treilea Pentru nerealizarea veniturilor, așa cum sunt prevăzute anterior, vor exista sancțiuni..

Criterii de eligibilitate ale proiectului:

1. Investiția realizată într-un singur cod CAEN

2. Investiția trebuie realizată într-o singură locație sau în locații diferite dacă solicitantul dovedește că acestea fac parte din același flux tehnologic;

3. Pentru fiecare componentă a investiției, solicitantul trebuie să prezinte cel puțin 2 oferte de la producător/distribuitor.

Categoriile de cheltuieli eligibile:

1. Realizarea constructiilor (inclusiv cu proiectarea, asistenta tehnica, dirigentia de santier, sistematizarea si amenajarea terenurilor, mediul, racordul la utilități);

2. Achizitia constructiilor;

3. Achizitia terenurilor (maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului);

4. Achizitia echipamentelor industriale, utilajelor, instalatiilor, masinilor unelte, echipamentelor informatice, mobilierului, dotarilor si altora asemenea;

5. Licente, tehnologii, brevete si altele asemenea;

6. Promovare, participare la targuri, expozitii, conferinte;

7. Consultanta privind intocmirea proiectului si managementul de proiect.

Suplimentar, pentru beneficiarii care activeaza in domeniul transporturilor, sunt eligibile si urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. Reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;

2. Achizitia mijloacelor de transport pentru transport persoane si marfuri necesare desfasurarii activitatilor de transport cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora.

Atenție! În conținutul documentului aflat în consultare publică, nu este eligibilă cheltuiala de achiziționare a mijloacelor de transport de către societățile care au activitate de producție și transportă propriile mărfuri către clienți. Nu știm care va fi reglementarea în documentul final.

Atenție! În conținutul documentului aflat în consultare publică, nu este limitată valoarea cheltuielii cu achiziționarea imobilelor. Pe lângă faptul că, în majoritatea covârșitoare a măsurilor care acordă finanțări financiare nerambursabile, cheltuiala cu achiziționarea de imobile nu este eligibilă, în puținele în care este permisă, este limitată la un anumit procentaj din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Nu știm care va fi reglementarea în documentul final.

Criteriile de punctaj pentru proiectele participante la acest apel:

1. Rata internă de rentabilitate a investiției (RIR):

a. RIR: <5% - 10 puncte

b. RIR:>=5,01% și <7,5% - 15 puncte

c. RIR:>=7,51% - 25 puncte

Pentru obținerea unui punctaj cât mai mare pentru acest criteriu, este determinant aportul consultantului. Trebuie ținut cont de faptul că valoarea acestui indicator este influențată, în mod direct, de valoarea fluxului de numerar și că acesta depinde de valoarea veniturilor prognozate..

2. Criterii privind cofinanțarea, de către solicitant, a proiectelor de investiții (pentru toate regiunile de dezvoltare, mai puțin Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov):

a. Peste 35% - 35 puncte

b. >=25% și <35% - 30 puncte

c. >=20% și <25% - 20 puncte

d. >15% și <20% - 10 puncte

Pentru Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, valorile punctate ale cofinanțărilor sunt următoarele:

a. Peste 45% - 35 puncte

b. >=40% și <45% - 30 puncte

c. >=35% și <40% - 20 puncte

d. >30% și <35% - 10 puncte

3. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

a. < =3 – 30 puncte

b. >3 și <=4 – 15 puncte

d. >4 - 5 puncte

Sunt avantajate companiile cu profituri operaționale mari, dar este foarte posibil ca acestea să se îndrepte către alte măsuri de finanțare care oferă ajutoare financiare mai mari.

4. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

a. Sold negativ – 10 puncte

b. Sold pozitiv – 0 puncte

Acesta este un „dat”. Practic, este vechea clasificare a codurilor CAEN.


IMM investiții mari

Prezentare IMM_2020_final.pptx

Finanțări nerambursabile între 1,5 și 6 milioane euro

Lansare apel de proiecte Finanțări nerambursabile pentru IMM între 1,5 și 6 milioane euro - modificări importante în ghidul final

Data și ora lansării apelului de proiecte 30.10.2020, ora 12:00:00

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 30.11.2020, ora 12:00:00

POR 2.2 a lansat ghidul final de finanțare pentru investiții (mari) IMM. Sunt eligibile investițiile efectuate în toate Regiunile de dezvoltare (mai puțin București Ilfov).

Beneficiarii țintă sunt întreprinderi mici și mijlocii (cu cel puțin 10 angajați dar nu mai mult 249). Localizarea investițiilor trebuie să fie în mediul urban și prin excepție pentru întreprinderi mijlocii (cu cel puțin 50 angajați) în mediul rural.

Ajutorul minim per proiect este de 1,5 milioane euro (a coborât de la 2 milioane euro Euro), iar cel maxim este 6 milioane Euro reprezentând 70% din valoarea eligibilă a investiției pentru întreprinderile mici sau 60% din aceeași valoare pentru întreprinderile mijlocii. Pentru Regiunea Vest, intensitatea ajutorului se diminuează cu 15%.

Lista domeniilor este una cuprinzătoare punându-se accentul pe producătorii industriali, dar fiind eligibile și codurile de CAEN din domeniul construcțiilor, al industriei HORECA, logistică (depozite și manipulări), edituri, producție audio video, IT, medicină, cultura, sport. Cele mai favorizate sunt codurile CAEN din clasele 13 pana la 33 (mai puțin clasa 19), adică activități de producție și instalare de mașini, utilaje, echipamente, componente și bunuri de larg consum nealimentare, care au 10 puncte suplimentare față de celelalte domenii eligbile.

Grila de evaluare a suferit modificări majore față de varianta inițială. introducându-se componenta privind calitatea elaborării planului de afaceri - 15 puncte.

Calitatea planului de afaceri crește în importanța evaluării și prin prisma rezultatelor financiare previzionate precum rata solvabilității generale și rata rentabilității financiare. Fiecare dintre aceste criterii mai primește câte 3 puncte în plus la valoarea lor maximă, față de varianta consultativă.

In ceea ce privește capacitatea solicitantului au fost eliminate doua criterii din grila de evaluare. Primul dintre acestea este vechimea companiei în domeniul de activitate pe care își planifică proiectul de investiții au fost eliminate. Practic firmele cu experiență în domeniul investiției nu mai sunt favorizate.

Un alt criteriu de evaluare la care s-a renunțat este rata de acoperire a finanțării nerambursabile (Rezultat net în anul N/ Finanțare nerambursabilă solicitată). Aceasta a fost înlocuită cu rata de creștere a profitului din exploatare in 2019 fata de 2018. Noul criteriu de evaluare este unul mai puțin relevant deoarece este exprimat doar ca un raport procentual, nu ia în considerare o valoare nominală propriu zisă. Astfel, o firmă mică cu un profit operațional nominal redus de să zicem 10.000 lei in 2018 obține un punctaj maxim de 10 puncte la o creștere a acestuia cu numai .2000 lei, în timp ce un jucător mediu cu un profit operațional de să spunem 2.000.000 euro în 2018 și care a scăzut la 1999000 euro in 2019 nu obține nici un punct, deși este evidentă capacitatea mult mai ridicată a acestuia de a implementa un proiect similar.

Prin cele două schimbări în grila de punctaj dimensiunea proiectului si experiența solicitantului devin neimportante în procesul de selecție.

Capacitatea economică și financiară a solicitantului este în continuare evaluată si prin indicatorii financiari legați de solvabilitate, rentabilitate. Fiecare din aceste criterii având un punctaj maxim de câte 10 puncte.

Criteriul privind eficientizarea consumurilor energetice a fost înlocuit de criteriul privind reducerea emisiilor de CO2, un criteriu mai complex de evaluat și mai greu de îndeplinit de către solicitanți în condițiile în care este vorba de investiții inițiale (unități noi sau extinderi de capacități). Practic doar companiile care se diversifică spre un domeniu complet nou și reduc drastic o producție energofagă existentă vor putea să puncteze la acest criteriu.

Reducerea deșeurilor și angajarea persoanelor defavorizate rămân criterii de evaluare.

Investițiile IMM-urilor care contribuie la concentrarea strategică fiind incluse în strategiile de dezvoltare locală selectate in cadrul axei prioritare 7 POR sau in cadrul strategiilor integrate de dezvoltare urbana finanțabilă prin AXA4 POR sau în cadrul unei strategii de dezvoltare locală sau națională vor avea punctaj suplimentar. Punctajul pentru strategiile locale sau naționale a fost înjumătățit, dar rămâne nesemnificativ (de la 2 puncte la 1 punct). Considerăm că aceste criterii vor fi atinse de puțini solicitanți.

Proiectele vor trebui să includă obligatoriu investiții în active corporale

 • construcții pentru producție și servicii (inclusiv cheltuieli de proiectare și asistență tehnică)

 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile

Proiectele pot include și investiții în active necorporale brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Conform variantei finale a ghidului valoarea eligibilă a activelor necorporale nu va putea depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Chidul introduce obligativitatea prezentării în momentul depunerii aplicației a unui certificat de urbanism pentru lucrările construcții prevăzute în proiect.

Ghidul prevede ca noutate și faptul că activitățile de pregătire a proiectului precum proiectarea, asistenta tehnica si consultanta pentru elaborare si implementare a proiectului , dar și cheltuielile de publicitate obligatorie(nu și activitățile de marketing) a proiectului sunt cheltuieli finanțate prin ajutorul de minimis cu o contribuție a programului pentru cheltuielile finanțabile prin minimis de 100% din valoarea eligibilă a acestora.

Ghidul aduce și o înlesnire importantă pentru potențialii beneficiar. Ghidul prevede că în etapa precontractuală beneficiarul trebuie să prezinte dovada existenței cofinanțării private egale cu doar minim 20% din contribuția privată a solicitantului (partea sa din cheltuielile eligibile plus cele neeligibile – fără TVA). Dovada acestor disponibilități poate fi făcută prin prin extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort.

Contractele ar trebui încheiate până la sfârșitul anului 2020 dacă nu se va obține o derogare de către Guvern). Ghidul final lasă totuși să se înțeleagă și posibilitatea ca să se obțină o derogare de la Comisia UE, dar în acest caz se vor aplica noile intensități regionale ale ajutorului public valabile pentru perioada 2021-2027. De asemenea ghidul sugerează și o posibilitate de supracontractare din partea guvernului, lăsând totuși pe seama beneficiarilor riscul ca unor proiecte contractate să nu li se acorde fondurile necesare.

PENTRU REALIZAREA UNEI PRE-EVALUĂRI GRATUITE SAU PENTRU CLARIFICĂRI NU EZITAȚI SA NE SCRIEȚI LA finantari@advisory.ro!


Energie


Prezentare cogenerare romana site

Cogenerare de inaltă eficiență

Cogenerarea reprezintă metoda cea mai eficientă de reducere a consumurilor de combustibili fosili, cu impact direct asupra reducerii emisiilor de carbon.

Directiva nr. 27/2012 privind eficiența energetică confirmă potențialul semnificativ de economisire a energiei primare al cogenerării de înaltă eficiență. Promovarea cogenerării cu putere electrică nominală mai mică de 8MWe contribuie la stimularea producerii distribuite de energie cu efect direct asupra reducerii consumului de energie primară.

Sunt vizate pentru sprijin exclusiv grupurile, până la 8MWe, pe bază de cerere termică utilă.

Acţiuni specifice OS 6.4:

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul

întreprinderilor

Cogenerarea este o metodă cheie de a îmbunătăți eficiența energetică în cazul consumatorilor din sectorul industrial. Acolo unde există o cerere importantă

pentru energie termică, cogenerarea de înaltă eficientă poate aduce beneficii considerabile consumatorilor industriali de energie, prin utilizarea de tehnologii competitive, curate, mature din punct de vedere tehnologic și economic, având o eficientă ridicată în utilizarea combustibililor. Beneficiile se referă la reducerea costurilor cu energia, creșterea securității furnizării și impactul redus asupra mediului.

Prin utilizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficientă se obțin următoarele beneficii:

- centralele de cogenerare de înaltă eficientă au avantaje fundamentale față de producerea separată a energiei termice şi electrice, constând în principal în

reducerea emisiilor poluante (NOx, SOx, pulberi) şi a emisiilor de CO2.

- crește gradul de securitate în aprovizionarea cu energie prin diversificarea surselor de producere şi a resurselor energetice primare utilizate,

conducând la reducerea dependenței de importurile de resurse primare și creșterea siguranței energetice ale României.

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor

Acțiunea se referă la ciclurile de cogenerare care utilizează fluide organice pentru valorificarea căldurii de joasă şi medie temperatură disponibilă în gaze

tehnologice fierbinți.

Tipuri de beneficiari pentru OS 6.4:

 • Societăți comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului)

(codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condițiile cerute proiectelor de

cogenerare și/sau care intenționează să valorifice potențialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale și care pot dovedi un necesar util

de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an.


IMM - inclusiv industrie alimentară și transporturi