Oportunități de finanțare

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU I.M.M. 50.000 – 200.000 euro

Informațiile din prezentul material document sunt extrase din proiectul de Ordonanță de Urgență „privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene”, proiect aflat în consultare publică.

Acest proiect de Ordonanță de Urgență face parte din PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ” elaborat de Guvernul României în luna iulie a acestui an.

Potrivit declarațiilor oficialilor guvernamentali, în termen de maximum 30 de zile de la elaborarea proiectului de Ordonanță de Urgență, va fi elaborată și va intra în vigoare varianta finală a acestei Ordonanțe de Urgență.

Măsura de finanțare prin care se acordă ajutoare financiare nerambursabile cu valori cuprinse între 50.000 euro și 200.000 euro este administrată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Bugetul total al măsurii este de 550 milioane euro, ceea ce înseamnă că, dacă fiecare beneficiar ar lua valoarea maximă a ajutorului (200.000 euro), numărul total al firmelor beneficiare ar fi de 2.750. Astfel, aceasta ar fi una dintre măsurile de acordare a ajutoarelor financiare nerambursabile cu cel mai mare număr de beneficiari.

Ajutoarele financiare, acordate prin această măsură, sunt din fonduri de coeziune și nu regionale. De aceea, pot beneficia de aceste ajutoare și proiectele de investiție localizate în Regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Din bugetul total alocat acestei măsuri de finanțare și menționat anterior, maximum 15% este destinat Regiunii de dezvoltare București – Ilfov și restul de 85% celorlalte 7 regiuni de dezvoltare ale României.

Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil, pentru toate regiunile României cu excepția Regiunii de Dezvoltare București – Ilfov, este de maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro. Diferența de 15% sau întreaga sumă care depășește 200.000 euro va fi asigurată de beneficiar din fonduri proprii sau surse atrase (împrumuturi bancare, împrumuturi asociați/acționari etc).

Pentru Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, valoarea intensității ajutorului financiar nerambursabil poate ajunge la maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Etapele aprobării finanțării

Acest apel de proiecte este unul competitiv, urmând să fie parcurse următoarele etape:

1. Întocmirea proiectului și a cererii de finanțare;

2. Depunerea electronică a documentației solicitată prin normele măsurii de finanțare;

3. Evaluarea eligibilității și conformității solicitantului și a proiectului;

4. Evaluarea tehnico-financiară a proiectului și atribuirea punctajului aferent fiecărui solicitant;

5. Anunțarea rezultatelor finale;

6. Atribuirea contractelor de finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. (până lasfârșitul anului 2020)!

Destinația fondurilor

Ajutorul financiar nerambursabil este destinat IMM-urilor care implementează cel puțin una dintre următoarele măsuri de investiții:

1. Extinderea capacităților de producție/servicii existente;

2. Realizarea de unități noi ale capacităților de producție/servicii existente;

3. Reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente.

Criteriile de eligibilitate ale solicitanților:

1. Solicitantul să se încadreze în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii).

2. Activitate curentă/operațională desfășurată minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

3. Profit operațional înregistrat în, cel puțin, unul dintre anii 2018 sau 2019;

4. Existența cofinanțării la care solicitantul se angajează prin proiect (este probabil ca, la momentul depunerii proiectului, acest lucru să se realizeze printr-o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului; la momentul semnării contractului de finanțare va trebui prezentată dovada existenței cofinanțării, sub forma contractului de credit/extras de cont sau alte documente ce vor fi menționate în actul care va reglementa acordarea ajutorului financiar nerambursabil).

Condiționalități

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil:

1. Menținerea, în funcțiune, a activității pentru care s-a realizat investiția subvenționată, pentru o perioadă de minimum 3 ani după terminarea implementării proiectului;

2. Realizarea, în primii doi ani de după implementarea proiectului, a cel puțin 50% din veniturile planificate în planul de afaceri, iar diferența, pentru cei trei ani de durabilitate, în cel de-al treilea Pentru nerealizarea veniturilor, așa cum sunt prevăzute anterior, vor exista sancțiuni..

Criterii de eligibilitate ale proiectului:

1. Investiția realizată într-un singur cod CAEN

2. Investiția trebuie realizată într-o singură locație sau în locații diferite dacă solicitantul dovedește că acestea fac parte din același flux tehnologic;

3. Pentru fiecare componentă a investiției, solicitantul trebuie să prezinte cel puțin 2 oferte de la producător/distribuitor.

Categoriile de cheltuieli eligibile:

1. Realizarea constructiilor (inclusiv cu proiectarea, asistenta tehnica, dirigentia de santier, sistematizarea si amenajarea terenurilor, mediul, racordul la utilități);

2. Achizitia constructiilor;

3. Achizitia terenurilor (maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului);

4. Achizitia echipamentelor industriale, utilajelor, instalatiilor, masinilor unelte, echipamentelor informatice, mobilierului, dotarilor si altora asemenea;

5. Licente, tehnologii, brevete si altele asemenea;

6. Promovare, participare la targuri, expozitii, conferinte;

7. Consultanta privind intocmirea proiectului si managementul de proiect.

Suplimentar, pentru beneficiarii care activeaza in domeniul transporturilor, sunt eligibile si urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. Reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;

2. Achizitia mijloacelor de transport pentru transport persoane si marfuri necesare desfasurarii activitatilor de transport cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora.

Atenție! În conținutul documentului aflat în consultare publică, nu este eligibilă cheltuiala de achiziționare a mijloacelor de transport de către societățile care au activitate de producție și transportă propriile mărfuri către clienți. Nu știm care va fi reglementarea în documentul final.

Atenție! În conținutul documentului aflat în consultare publică, nu este limitată valoarea cheltuielii cu achiziționarea imobilelor. Pe lângă faptul că, în majoritatea covârșitoare a măsurilor care acordă finanțări financiare nerambursabile, cheltuiala cu achiziționarea de imobile nu este eligibilă, în puținele în care este permisă, este limitată la un anumit procentaj din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Nu știm care va fi reglementarea în documentul final.

Criteriile de punctaj pentru proiectele participante la acest apel:

1. Rata internă de rentabilitate a investiției (RIR):

a. RIR: <5% - 10 puncte

b. RIR:>=5,01% și <7,5% - 15 puncte

c. RIR:>=7,51% - 25 puncte

Pentru obținerea unui punctaj cât mai mare pentru acest criteriu, este determinant aportul consultantului. Trebuie ținut cont de faptul că valoarea acestui indicator este influențată, în mod direct, de valoarea fluxului de numerar și că acesta depinde de valoarea veniturilor prognozate..

2. Criterii privind cofinanțarea, de către solicitant, a proiectelor de investiții (pentru toate regiunile de dezvoltare, mai puțin Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov):

a. Peste 35% - 35 puncte

b. >=25% și <35% - 30 puncte

c. >=20% și <25% - 20 puncte

d. >15% și <20% - 10 puncte

Pentru Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, valorile punctate ale cofinanțărilor sunt următoarele:

a. Peste 45% - 35 puncte

b. >=40% și <45% - 30 puncte

c. >=35% și <40% - 20 puncte

d. >30% și <35% - 10 puncte

3. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

a. < =2 – 30 puncte

b. >2 și <=3 – 20 puncte

c. >3 și <=4 – 10 puncte

d. >4 - 5 puncte

Sunt avantajate companiile cu profituri operaționale mari, dar este foarte posibil ca acestea să se îndrepte către alte măsuri de finanțare care oferă ajutoare financiare mai mari.

4. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

a. Sold negativ – 10 puncte

b. Sold pozitiv – 0 puncte

Acesta este un „dat”. Practic, este vechea clasificare a codurilor CAEN.

TOATE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN ACEST DOCUMENT AU LA BAZĂ INFORMAȚII DIN VARIANTA CONSULTATIVĂ A PROIECTULUI DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ.

ESTE POSIBIL CA, ÎN VARIANTA FINALĂ A ORDONANȚEI DE URGENȚĂ, O PARTE A INFORMAȚIILOR SĂ FIE MODIFICATE.

VĂ VOM FACE CUNOSCUTĂ, ÎN CEL MAI SCURT TIMP, ORICE COMUNICARE, MODIFICARE, REFERIRE LA ACEASTĂ MĂSURĂ DE FINANȚARE.

IMM investiții mari

Prezentare IMM_2020_detaliata publish

Finanțări nerambursabile între 1,5 și 6 milioane euro

POR 2.2 a supus consultării publice până pe 29 mai 2020 noul ghid de finanțare pentru investiții (mari) IMM. Investițiile efectuate în toate Regiunile de dezvoltare (mai puțin București Ilfov) sunt eligibile.

Beneficiarii țintă sunt întreprinderi mici și mijlocii (cu cel puțin 10 angajați dar nu mai mult 249). Localizarea investițiilor trebuie să fie în mediul urban și prin excepție pentru întreprinderi mijlocii (cu cel puțin 50 angajați) în mediul rural.

Ajutorul minim per proiect este de 1,5 (a coborât de la 2) milioane euro Euro, iar cel maxim este 6 milioane Euro reprezentând 70% din valoarea eligibilă a investiției pentru întreprinderile mici sau 60% din aceeași valoare pentru întreprinderile mijlocii. Pentru Regiunea Vest, intensitatea ajutorului se diminuează cu 15%.

Lista domeniilor este una cuprinzătoare punându-se accentul pe producătorii industriali, dar fiind eligibile și codurile de CAEN din domeniul construcțiilor, al industriei HORECA, logistică (depozite și manipulări), edituri, producție audio video, IT, medicină, cultura, sport. Favorizate sunt codurile CAEN din clasele 13 pana la 33 (mai puțin clasa 19), adică activități de producție și instalare de mașini, utilaje, echipamente, componente și bunuri de larg consum nealimentare.

Grila de evaluare pune accentul pe capacitatea economică și financiară a solicitantului punctându-se indicatorii financiari legați de solvabilitate, rentabilitate, raportul rezultatului net din anul precedent și finanțarea nerambursabilă solicitată (cei care au un profit de minim 30% din finanțarea solicitată având cel mai mare punctaj), durata de activitate a solicitantului (cei de peste 7 ani având avantaj).

Calitatea planului de afaceri văzută și rezultatele financiare previzionate vor avea o contribuție definitorie în obținerea finanțării până la 35% din punctajul de departajare.

Este indicat ca proiectele să prevadă măsuri de eficientizare energetică, reducerea deșeurilor, să permită angajarea persoanelor defavorizate.

Investițiile IMM-urilor care contribuie la concentrarea strategică fiind incluse în strategiile de dezvoltare locală selectate in cadrul axei prioritare 7 POR sau in cadrul strategiilor integrate de dezvoltare urbana finanțabilă prin AXA4 POR sau în cadrul unei strategii de dezvoltare locală sau națională vor avea punctaj suplimentar.

Proiectele vor trebui să includă obligatoriu investiții în active corporale

   • construcții pentru producție și servicii (inclusiv cheltuieli de proiectare și asistență tehnică)

   • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

   • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile

Proiectele pot include și investiții în active necorporale brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

Având în vedere procedurile ce trebuie îndeplinite este de așteptat ca apelul să se deschidă pe 1 iulie 2020.

PENTRU REALIZAREA UNEI PRE-EVALUĂRI GRATUITE SAU PENTRU CLARIFICĂRI NU EZITAȚI SA NE SCRIEȚI LA finantari@advisory.ro!


Energie


Prezentare cogenerare romana site

Cogenerare de inaltă eficiență

Cogenerarea reprezintă metoda cea mai eficientă de reducere a consumurilor de combustibili fosili, cu impact direct asupra reducerii emisiilor de carbon.

Directiva nr. 27/2012 privind eficiența energetică confirmă potențialul semnificativ de economisire a energiei primare al cogenerării de înaltă eficiență. Promovarea cogenerării cu putere electrică nominală mai mică de 8MWe contribuie la stimularea producerii distribuite de energie cu efect direct asupra reducerii consumului de energie primară.

Sunt vizate pentru sprijin exclusiv grupurile, până la 8MWe, pe bază de cerere termică utilă.

Acţiuni specifice OS 6.4:

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul

întreprinderilor

Cogenerarea este o metodă cheie de a îmbunătăți eficiența energetică în cazul consumatorilor din sectorul industrial. Acolo unde există o cerere importantă

pentru energie termică, cogenerarea de înaltă eficientă poate aduce beneficii considerabile consumatorilor industriali de energie, prin utilizarea de tehnologii competitive, curate, mature din punct de vedere tehnologic și economic, având o eficientă ridicată în utilizarea combustibililor. Beneficiile se referă la reducerea costurilor cu energia, creșterea securității furnizării și impactul redus asupra mediului.

Prin utilizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficientă se obțin următoarele beneficii:

- centralele de cogenerare de înaltă eficientă au avantaje fundamentale față de producerea separată a energiei termice şi electrice, constând în principal în

reducerea emisiilor poluante (NOx, SOx, pulberi) şi a emisiilor de CO2.

- crește gradul de securitate în aprovizionarea cu energie prin diversificarea surselor de producere şi a resurselor energetice primare utilizate,

conducând la reducerea dependenței de importurile de resurse primare și creșterea siguranței energetice ale României.

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor

Acțiunea se referă la ciclurile de cogenerare care utilizează fluide organice pentru valorificarea căldurii de joasă şi medie temperatură disponibilă în gaze

tehnologice fierbinți.

Tipuri de beneficiari pentru OS 6.4:

 • Societăți comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului)

(codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condițiile cerute proiectelor de

cogenerare și/sau care intenționează să valorifice potențialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale și care pot dovedi un necesar util

de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an.


IMM - inclusiv industrie alimentară și transporturi