Oportunități de finanțare

Electric Up. Depuneri până la data de 2 februarie 2021

” Ghid de finanțare pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”

Trebuie de la început precizat ca Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel național.

Pentru primul ciclu de implementare suma maximă alocată este de 476 mil. lei.

Finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro, Reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile. Totuși proiectele care beneficiază de alocare privată care determină o creștere puterii instalate la cel puțin 120kwp vor beneficia de un punctaj suplimentar in cadrul punctajului final (CPP)

In cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate. Atenție avansul va fi acordat ca decontare a plății in avans efectuată de către beneficiar instalatorului sistemului.

Cheltuieli eligibile

 1. cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale pârți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ

 2. cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare (sunt avantajați cei care achiziționează minim 2 asemenea puncte si care sunt plasate într-un loc ce permite acces public.

 3. cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului

 4. cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului

 5. cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare

 6. cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare

 7. 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice (contribuie la punctajul final!

 8. TVA, dacă aceasta este nedeductibilă

 9. cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program

Un ciclu de finanțare are următoarele etapele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorității, www.energie.gov.ro a informațiilor necesare demarării programului;

b) înscrierea solicitanților și validarea înscrierii acestora;

c) depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP;

d) solicitarea de informații suplimentare și clarificări;

e) analiza și aprobarea proiectelor;

f) publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;

g) depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;

h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;

i) încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;

j) publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;

î) acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;

k) implementarea proiectelor de către Beneficiari;

l) decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;

m) monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari;

n) monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari.

Grafic temporal indicativ de privind desfășurarea etapelor Programului pentru ciclul 1 de finanțare (2019-2020)

a) Autoritatea va publica toate informațiile utile cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program;

b) Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 2 luni (60 de zile);

c) Înscrierea solicitanților pe platformă și obținerea parolei de pe platforma informatică și în mod automat confirmarea înscrierii și numărul unic asociat înscrierii;

d) Sesiunea de depunere a proiectelor timp de minim 2 luni (60 de zile), ulterior demarării sesiunii de înscriere;

e) Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 2 luni (60 de zile), lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade în funcție de punctaj(CPP;

f) Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;

g) Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim o lună (30 de zile) de la soluționarea ultimei contestații;

h) În termen de 3 luni (90 de zile) de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul (Avizul Tehnic de Racordare) în aplicația informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;

i) Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă, în maxim 2 luni (60 de zile) de la semnarea acestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor în condițiile prevăzute în ghid;

î) Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de racordare și încheie toate formalitățile privind recepția și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării;

j) Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an. Investitia trebuie mentinuta 10 ani.

Solicitanți eligibili – persoane juridice care

  • sunt IMM sau

  • operatori economici din domeniului HoReCa – indiferent de dimensiune, care desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

  • dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive

  • nu sunt sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare

  • se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentația tehnică necesară

  • angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales

  • ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013

  • valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanțare),

Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat prin aplicația informatică conform specificațiilor din Anexa 1 la ghid. CPP este o sinteza a mai multor indicatori.

CPP = FPPV + FM + FUSE + FSPV + FCPV

FPPV - Factor de Producție energie verde PV – max 45 pct

FPPV=Puterea instalată (kWp)/Suma solicitată (euro)*40pct

FM - Factor de Multiplicare max 40 pct este valoarea din tabel3 determinată de PAEPV

FUSE - Factor de Utilizare SE max 5 pct 5 pct acces public permanent cel puțin 22 kw -2 stații încărcare, 3 pct acces public de 22 kw - 1 stație de încărcare sau 1 pct stație consum privat)

FSPV - Factorul de Stocare PV max 5 pct

FCPV - Factorul de Cofinanțare PV (instalarea a minim 120 kWp) max 5 pct

PAEPV estimat pentru un an, pentru capacitatea solicitată de PV spre instalare, folosind instrumentul Uniunii Europene disponibil la adresa https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/, utilizând PVGIS SARAH.

Consum(12) 6 × PAEPV FM = 45 pct.

Consum(12)≥ 5 × PAEPV FM = 38 pct.

Consum(12) 4 × PAEPV FM = 28 pct.

Consum(12) 3 × PAEPV FM = 17 pct.

Consum(12) 2 × PAEPV FM = 11 pct.

Consum(12) 0,8 × PAEPV FM = 7 pct.

Consum(12) 0,6 × PAEPV FM = 3 pct.

Consum(12) 0,4 × PAEPV FM = 2 pct.

Consum(12) 0,2 × PAEPV FM = 1 pct.

Consum(12) 0,1 × PAEPV FM = 0 pct.

Autoritatea va publica pe pagina de internet www.energie.gov.ro, informațiile necesare privind demararea programului și perioada de organizare a sesiunii de înscriere, cu minim 5 zile înainte de deschiderea sesiunii.

Ghidul complet îl găsiți la

http://energie.gov.ro/ElectricUp/

Pentru a efectua o preanaliza va rugam sa completati formularul

https://docs.google.com/forms/d/1Y1cz_WcfeBRfNHlAbCySUqxiNCEXw6D1G4LgRswZu_A/edit


Noutăți OUG 130 – granturi capital de lucru și investiții

Ministerul Fondurilor Europene prin procedura de transparență decizională a pus în discuție un act normativ de modificare a OUG 130. Principalele prevederi

 • Pentru micro granturi capital de lucru devin beneficiari eligibili persoanele juridice înființate in 2019, care au o cifra de afaceri mai mică de 5000 euro, aplicându-se condiționalitatea ca cifra de afaceri sa fie mai mare de 415Eurox număr luni întregi de activitate din 2019

 • Pentru granturi capital de lucru suma alocată crește până la 907 milioane euro la care se va adăuga contribuția beneficiarilor, injectându-se fonduri de peste 1 mld euro în economie

 • Bugetele celor 3 tipuri de măsuri sunt indicative și se pot reloca între tipurile de măsuri în funcție de nevoile IMM-urilor și în condițiile încadrării în alocarea totală a măsurilor

Astfel toate cererile de capital de lucru depuse până la 28 octombrie vor putea fi satisfăcute.

În ceea ce privește Măsura 3 investiții 50.000-200.000, Liviu Rogojinaru, secretar de stat Ministerul Economiei, responsabil pentru IMM a declarat că cererea de aplicații va fi lansată în prima săptămână a lunii decembrie și aplicațiile vor rămâne deschise cel puțin 30 de zile. Guvernul a prorogat prevederile din Legea votată în parlament, în acest fel grila de departajare va rămâne cea curentă, anunțată inițial.

UPDATE 13 nov 2020

Ministrul Economiei , Virgil Popescu, a anunțat în data de 12 noiembrie 2020, în cadrul unui interviu lacordat B1TV, că evaluarea aplicațiilor pentru Masurile 1 si 2 (capital de lucru) a început. Intenția este ca banii să ajungă în contul antreprenorilor până la sfârșitul acestei luni:

Săptămâna aceasta, la măsura 1 am început evaluarea, vom face plățile către agențiile de IMM-uri și apoi agențiile de IMM-uri către bănci, în așa fel încât eu sper că în decurs de o săptămână – 10 zile, banii să ajungă, pe măsura 1, în contul primilor antreprenori. La fel, începem săptămâna viitoare cu plăți către agenții pentru măsura 2. Vreau ca luna aceasta, pe măsura 1 și măsura 2 să ajungă banii în conturile antreprenorilor”.

Despre granturile pentru investiții Măsura 3 ministrul economieii a declarat:

Tot în decursul acestei luni vreau să dăm drumul la măsura 3 și să fie între 30-45 zile deschis că să poată să fie accesate și aceste granturi pentru investiții.”


Mai multe informații despre această schemă găsiți la găsiți la

https://www.advisory.ro/oportunit%C4%83%C8%9Bi#h.1nn1ze13ls0z


100 mil euro pentru dotarea școlilor cu instrumente IT

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României au anunțat deschidere apelului 2 aferent acțiunii 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE. Cererile vor putea fi depuse în mod continuu începând cu 2 noiembrie, apel deschis 3 luni de zile până pe 1 februarie 2021.

Alocarea de 100 milioane euro va fi împărțită între beneficiari din mediul rural – 40 milioane – și beneficiari din mediul urban – 60 milioane.

Alocările sunt regionale, dar în măsura în care sume din anumite regiuni nu pot fi absorbite vor fi redirecționate către alte regiuni cu o cerere mai consistentă.

Apelul este unul competitiv, cu depunere continuă, proiectele trebuind să depășească pragul calitativ de 60 puncte pentru a putea fi selectate spre finanțare.

Beneficiarii se vor încadra într-una din următoarele categorii

a. unitățile de învățământ preuniversitar de stat care cu personalitate juridică (finanțare 100 din cheltuielile eligibile)

b. autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale (finanțare 98% din cheltuielile eligibile)

c. parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b) (finanțare 98% din cheltuielile eligibile)

Activitățile finanțate prin proiecte vor fi achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice. De asemenea se vor finanța activitățile subsumate de tipul creării de rețele LAN dar si activitățile colaterale proiectului propriu-zis de tipul informării și publicității proiectului, activități de consultanță.

Cheltuielile eligibile sunt foarte clar enumerate si cuprind o listă relativ strictă care exprimă concomitent prețuri unitare maximale și caracteristici minimale obligatorii pentru echipamente și servicii.

Pentru elevi (activități școlare) sunt eligibile doar achizițiile de tablete cu internet inclus pentru 2 ani de zile (200 Euro/buc). Caracteristicile pentru acestea sunt rezonabile dar nu acoperă costurile pentru achiziția unor dispozitive mai potrivite școlarilor (de tipul chromebook).

Pentru activitățile didactice lista prevede

 • laptopuri, sisteme desktop + monitor sau all-in-one de până la 750 euro/buc

 • camera web 100 euro/buc

 • camera web conferință 500 euro/buc

 • proiector 500 euro/buc

 • ecran proiecție 200 euro/buc

 • router wireless 140 euro/buc

 • tablă interactiva 2000 euro/buc

 • sisteme management dispozitive 1euro/luna/dispozitiv

 • tabletă grafică – 2000 euro/buc

La fel de exact este ghidul și în ceea ce privește alte tipuri de cheltuieli. Consultanta pentru fiecare proiect nu poate depăși 5000 lei (atât pentru activitățile de scriere a proiectului cât și pentru activitățile de management a proiectului). Pentru anunțuri publicitare de începere și încheiere a proiectului sunt prevăzute costuri maximale de 1000 lei/anunț. Fiecare dispozitiv achiziționat va trebui prevăzut cu o etichetă autocolantă, cost maxim de 5 lei/buc.

Proiectele trebuie să fie implementate pe parcursul a maximum 12 luni.

Metodele de finanțare includ toate opțiunile în general valabile

- cererea de prefinanțare

- cererea de plată

- cererea de rambursare

Ultima cerere nu poate fi decât una de rambursare și va putea fi decontată doar după demonstrarea funcționalității totale a sistemului achiziționat.

Proiectele vor trebui să demonstreze sustenabilitatea lor, beneficiarii asumându-și cheltuielile de mentenanță pe perioada duratei normate de viață a dispozitivelor. Aceste dispozitive sunt în proprietatea beneficiarilor, utilizatorii finali trebuind să le preia în custodie si ei sau reprezentanții lor legali (în cazul elevilor) vor trebui să își asume evitarea distrugerilor sau stricăciunilor.

Noi recomandăm pe baza unor estimări că pentru buna implementare a proiectelor, beneficiarii vor trebui să dispună temporar de o sumă de aproximativ 25% din valoarea totală a cheltuielilor. Proiectele pot prevedea și decontarea cheltuielilor deja efectuate de către beneficiari pentru acest tip de activități cu condiția ca dispozitivele să respecte prevederile de calitate minimale prevăzute de program, iar achizițiile să fi fost efectuate începând cu data de 1 august 2020. În acest caz, beneficiarii vor putea începe cu cerere de rambursare și astfel o parte sau întreaga sumă din recomandarea noastră de mai sus nu mai este necesară.

Pentru mai multe informații despre acest subiect vă rugăm să ne contactați la educatie@advisory.ro !

ELECTRIC UP – bani nerambursabili pentru IMM și firme din domeniul HORECA

finanțare panouri fotovoltaice si prize de alimentare automobile electrice si hibrid

n concordanță cu obiectivele Pactului Ecologic European, Guvernul României a lansat în consultare publică până pe 6 septembrie programul ELECTRIC UP, o inspirată schemă de finanțare care prevede oferirea de până la 100000 euro/beneficiar pentru IMM-urile și toate formele de întreprindere din domeniul HORECA, pentru instalarea:

 • sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și

 • stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) este autoritatea competentă responsabilă pentru finanțarea proiectelor de investiții pentru acest program pentru perioada 2020-2026.

MEEMA va propune un ghid care va include prevederi despre:

 • Procedura de depunere a cererilor de finanțare

 • Criteriile de validare a solicitărilor de finanțare

 • Condițiile și termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus

 • Anexa tehnică privind indicatorul de performanță, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici și cuantumul finanțării.

Valoarea ajutorului acordat IMM-urilor ca și altor persoane juridice române care au înscris ca domeniu principal sau secundar de activitate unul din codurile CAEN corespunzătoare domeniului HORECA va fi de maximum 100.000 Euro/beneficiar. Intensitatea ajutorului va fi de maximum 100%.

Se va utiliza mecanismul decontării cererilor de plată stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis. Se poate acorda,un avans de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.

Suma prevăzută implementării Programului ELECTRIC UP este de 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare. Suma poate fi majorată prin ordin de ministru.

În vederea implementării se constituie Comisiile de implementare și monitorizare, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri. Fiecare Comisie se constituie în număr de 7 membri angajați ai MEEMA cu atribuții specifice conform Ghidului programului.

Ghidul de finanțare a Programului “ELECTRIC UP se va aproba prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, care va fi publicat pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în maxim 30 de zile de la data publicării ordonanțe de urgență. (Vom reveni cu detalii!)

Pentru a vă exprima părerea despre acest program până la data de 6 septembrie, puteți trimite propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ pe adresa dezbateri_publice@economie.gov.ro.

Pentru a vă ține la curent cu evoluțiile despre acest subiect vă rugăm să ne contactați la finantari@advisory.ro !

Digitalizare - 150 milioane euro pentru IMM –uri inclusiv microîntreprinderi

Valoarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii poate fi suplimentată prin utilizarea mecanismului supracontractării. Durata de implementare a Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023, data limită de finalizare a proiectelor finanțate.

Obiectivul programului

dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice. finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC

Beneficiari centrați pe IT

 1. IMM centrate pe IT

 2. IMM din clustere centrate pe IT

 3. Consorții formate din entitățile definite la pct. 1 și 2 și IMM din România

Activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC – pentru firme din industria IT.

 • Achiziționare de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune

 • Amenajarea centrului de date

 • Achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare

 • Cercetarea industriala sau dezvoltarea experimentală servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și managementul proiectului

 • Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică

 • Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța

 • Achiziționarea serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară

Beneficiari IMM cu obiect principal de activitate altul decât tehnologia informațiilor și comunicațiilor

Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii pentru firme care nu sunt parte din industria IT

 • Achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune

 • Realizarea rețelei LAN

 • Achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA (robotic personal assistant)

 • Achiziționarea unui website de prezentare a companiei

 • Achiziționarea unui nume de domeniu nou “.ro”

 • Achiziționarea soluției de semnătură electronică

 • Trecerea arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil

 • Achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități

 • Achiziționarea soluțiilor IT pentru comerțul electronic

 • Achiziționarea servicii de tip cloud și SaaS

 • Achiziționarea serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire (cu excepția pachetelor de reseller)

 • Achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software / hosting / rețele

 • Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului si/sau managementul proiectului

 • Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța

 • Achiziționarea serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU I.M.M. 50.000 – 200.000 euro

Informațiile din prezentul material document sunt extrase din proiectul de Ordonanță de Urgență „privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene”, proiect aflat în consultare publică.

Acest proiect de Ordonanță de Urgență face parte din PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ” elaborat de Guvernul României în luna iulie a acestui an.

Potrivit declarațiilor oficialilor guvernamentali, în termen de maximum 30 de zile de la elaborarea proiectului de Ordonanță de Urgență, va fi elaborată și va intra în vigoare varianta finală a acestei Ordonanțe de Urgență.

Măsura de finanțare prin care se acordă ajutoare financiare nerambursabile cu valori cuprinse între 50.000 euro și 200.000 euro este administrată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Bugetul total al măsurii este de 550 milioane euro, ceea ce înseamnă că, dacă fiecare beneficiar ar lua valoarea maximă a ajutorului (200.000 euro), numărul total al firmelor beneficiare ar fi de 2.750. Astfel, aceasta ar fi una dintre măsurile de acordare a ajutoarelor financiare nerambursabile cu cel mai mare număr de beneficiari.

Ajutoarele financiare, acordate prin această măsură, sunt din fonduri de coeziune și nu regionale. De aceea, pot beneficia de aceste ajutoare și proiectele de investiție localizate în Regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Din bugetul total alocat acestei măsuri de finanțare și menționat anterior, maximum 15% este destinat Regiunii de dezvoltare București – Ilfov și restul de 85% celorlalte 7 regiuni de dezvoltare ale României.

Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil, pentru toate regiunile României cu excepția Regiunii de Dezvoltare București – Ilfov, este de maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro. Diferența de 15% sau întreaga sumă care depășește 200.000 euro va fi asigurată de beneficiar din fonduri proprii sau surse atrase (împrumuturi bancare, împrumuturi asociați/acționari etc).

Pentru Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, valoarea intensității ajutorului financiar nerambursabil poate ajunge la maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Etapele aprobării finanțării

Acest apel de proiecte este unul competitiv, urmând să fie parcurse următoarele etape:

1. Întocmirea proiectului și a cererii de finanțare;

2. Depunerea electronică a documentației solicitată prin normele măsurii de finanțare;

3. Evaluarea eligibilității și conformității solicitantului și a proiectului;

4. Evaluarea tehnico-financiară a proiectului și atribuirea punctajului aferent fiecărui solicitant;

5. Anunțarea rezultatelor finale;

6. Atribuirea contractelor de finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. (până lasfârșitul anului 2020)!

Destinația fondurilor

Ajutorul financiar nerambursabil este destinat IMM-urilor care implementează cel puțin una dintre următoarele măsuri de investiții:

1. Extinderea capacităților de producție/servicii existente;

2. Realizarea de unități noi ale capacităților de producție/servicii existente;

3. Reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente.

Criteriile de eligibilitate ale solicitanților:

1. Solicitantul să se încadreze în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii).

2. Activitate curentă/operațională desfășurată minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

3. Profit operațional înregistrat în, cel puțin, unul dintre anii 2018 sau 2019;

4. Existența cofinanțării la care solicitantul se angajează prin proiect (este probabil ca, la momentul depunerii proiectului, acest lucru să se realizeze printr-o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului; la momentul semnării contractului de finanțare va trebui prezentată dovada existenței cofinanțării, sub forma contractului de credit/extras de cont sau alte documente ce vor fi menționate în actul care va reglementa acordarea ajutorului financiar nerambursabil).

Condiționalități

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil:

1. Menținerea, în funcțiune, a activității pentru care s-a realizat investiția subvenționată, pentru o perioadă de minimum 3 ani după terminarea implementării proiectului;

2. Realizarea, în primii doi ani de după implementarea proiectului, a cel puțin 50% din veniturile planificate în planul de afaceri, iar diferența, pentru cei trei ani de durabilitate, în cel de-al treilea Pentru nerealizarea veniturilor, așa cum sunt prevăzute anterior, vor exista sancțiuni..

Criterii de eligibilitate ale proiectului:

1. Investiția realizată într-un singur cod CAEN

2. Investiția trebuie realizată într-o singură locație sau în locații diferite dacă solicitantul dovedește că acestea fac parte din același flux tehnologic;

3. Pentru fiecare componentă a investiției, solicitantul trebuie să prezinte cel puțin 2 oferte de la producător/distribuitor.

Categoriile de cheltuieli eligibile:

1. Realizarea constructiilor (inclusiv cu proiectarea, asistenta tehnica, dirigentia de santier, sistematizarea si amenajarea terenurilor, mediul, racordul la utilități);

2. Achizitia constructiilor;

3. Achizitia terenurilor (maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului);

4. Achizitia echipamentelor industriale, utilajelor, instalatiilor, masinilor unelte, echipamentelor informatice, mobilierului, dotarilor si altora asemenea;

5. Licente, tehnologii, brevete si altele asemenea;

6. Promovare, participare la targuri, expozitii, conferinte;

7. Consultanta privind intocmirea proiectului si managementul de proiect.

Suplimentar, pentru beneficiarii care activeaza in domeniul transporturilor, sunt eligibile si urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. Reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;

2. Achizitia mijloacelor de transport pentru transport persoane si marfuri necesare desfasurarii activitatilor de transport cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora.

Atenție! În conținutul documentului aflat în consultare publică, nu este eligibilă cheltuiala de achiziționare a mijloacelor de transport de către societățile care au activitate de producție și transportă propriile mărfuri către clienți. Nu știm care va fi reglementarea în documentul final.

Atenție! În conținutul documentului aflat în consultare publică, nu este limitată valoarea cheltuielii cu achiziționarea imobilelor. Pe lângă faptul că, în majoritatea covârșitoare a măsurilor care acordă finanțări financiare nerambursabile, cheltuiala cu achiziționarea de imobile nu este eligibilă, în puținele în care este permisă, este limitată la un anumit procentaj din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Nu știm care va fi reglementarea în documentul final.

Criteriile de punctaj pentru proiectele participante la acest apel:

1. Rata internă de rentabilitate a investiției (RIR):

a. RIR: <5% - 10 puncte

b. RIR:>=5,01% și <7,5% - 15 puncte

c. RIR:>=7,51% - 25 puncte

Pentru obținerea unui punctaj cât mai mare pentru acest criteriu, este determinant aportul consultantului. Trebuie ținut cont de faptul că valoarea acestui indicator este influențată, în mod direct, de valoarea fluxului de numerar și că acesta depinde de valoarea veniturilor prognozate..

2. Criterii privind cofinanțarea, de către solicitant, a proiectelor de investiții (pentru toate regiunile de dezvoltare, mai puțin Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov):

a. Peste 35% - 35 puncte

b. >=25% și <35% - 30 puncte

c. >=20% și <25% - 20 puncte

d. >15% și <20% - 10 puncte

Pentru Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, valorile punctate ale cofinanțărilor sunt următoarele:

a. Peste 45% - 35 puncte

b. >=40% și <45% - 30 puncte

c. >=35% și <40% - 20 puncte

d. >30% și <35% - 10 puncte

3. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

a. < =3 – 30 puncte

b. >3 și <=4 – 15 puncte

d. >4 - 5 puncte

Sunt avantajate companiile cu profituri operaționale mari, dar este foarte posibil ca acestea să se îndrepte către alte măsuri de finanțare care oferă ajutoare financiare mai mari.

4. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

a. Sold negativ – 10 puncte

b. Sold pozitiv – 0 puncte

Acesta este un „dat”. Practic, este vechea clasificare a codurilor CAEN.


IMM investiții mari

Prezentare IMM_2020_final.pptx

Finanțări nerambursabile între 1,5 și 6 milioane euro

Lansare apel de proiecte Finanțări nerambursabile pentru IMM între 1,5 și 6 milioane euro - modificări importante în ghidul final

Data și ora lansării apelului de proiecte 30.10.2020, ora 12:00:00

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 30.11.2020, ora 12:00:00

POR 2.2 a lansat ghidul final de finanțare pentru investiții (mari) IMM. Sunt eligibile investițiile efectuate în toate Regiunile de dezvoltare (mai puțin București Ilfov).

Beneficiarii țintă sunt întreprinderi mici și mijlocii (cu cel puțin 10 angajați dar nu mai mult 249). Localizarea investițiilor trebuie să fie în mediul urban și prin excepție pentru întreprinderi mijlocii (cu cel puțin 50 angajați) în mediul rural.

Ajutorul minim per proiect este de 1,5 milioane euro (a coborât de la 2 milioane euro Euro), iar cel maxim este 6 milioane Euro reprezentând 70% din valoarea eligibilă a investiției pentru întreprinderile mici sau 60% din aceeași valoare pentru întreprinderile mijlocii. Pentru Regiunea Vest, intensitatea ajutorului se diminuează cu 15%.

Lista domeniilor este una cuprinzătoare punându-se accentul pe producătorii industriali, dar fiind eligibile și codurile de CAEN din domeniul construcțiilor, al industriei HORECA, logistică (depozite și manipulări), edituri, producție audio video, IT, medicină, cultura, sport. Cele mai favorizate sunt codurile CAEN din clasele 13 pana la 33 (mai puțin clasa 19), adică activități de producție și instalare de mașini, utilaje, echipamente, componente și bunuri de larg consum nealimentare, care au 10 puncte suplimentare față de celelalte domenii eligbile.

Grila de evaluare a suferit modificări majore față de varianta inițială. introducându-se componenta privind calitatea elaborării planului de afaceri - 15 puncte.

Calitatea planului de afaceri crește în importanța evaluării și prin prisma rezultatelor financiare previzionate precum rata solvabilității generale și rata rentabilității financiare. Fiecare dintre aceste criterii mai primește câte 3 puncte în plus la valoarea lor maximă, față de varianta consultativă.

In ceea ce privește capacitatea solicitantului au fost eliminate doua criterii din grila de evaluare. Primul dintre acestea este vechimea companiei în domeniul de activitate pe care își planifică proiectul de investiții au fost eliminate. Practic firmele cu experiență în domeniul investiției nu mai sunt favorizate.

Un alt criteriu de evaluare la care s-a renunțat este rata de acoperire a finanțării nerambursabile (Rezultat net în anul N/ Finanțare nerambursabilă solicitată). Aceasta a fost înlocuită cu rata de creștere a profitului din exploatare in 2019 fata de 2018. Noul criteriu de evaluare este unul mai puțin relevant deoarece este exprimat doar ca un raport procentual, nu ia în considerare o valoare nominală propriu zisă. Astfel, o firmă mică cu un profit operațional nominal redus de să zicem 10.000 lei in 2018 obține un punctaj maxim de 10 puncte la o creștere a acestuia cu numai .2000 lei, în timp ce un jucător mediu cu un profit operațional de să spunem 2.000.000 euro în 2018 și care a scăzut la 1999000 euro in 2019 nu obține nici un punct, deși este evidentă capacitatea mult mai ridicată a acestuia de a implementa un proiect similar.

Prin cele două schimbări în grila de punctaj dimensiunea proiectului si experiența solicitantului devin neimportante în procesul de selecție.

Capacitatea economică și financiară a solicitantului este în continuare evaluată si prin indicatorii financiari legați de solvabilitate, rentabilitate. Fiecare din aceste criterii având un punctaj maxim de câte 10 puncte.

Criteriul privind eficientizarea consumurilor energetice a fost înlocuit de criteriul privind reducerea emisiilor de CO2, un criteriu mai complex de evaluat și mai greu de îndeplinit de către solicitanți în condițiile în care este vorba de investiții inițiale (unități noi sau extinderi de capacități). Practic doar companiile care se diversifică spre un domeniu complet nou și reduc drastic o producție energofagă existentă vor putea să puncteze la acest criteriu.

Reducerea deșeurilor și angajarea persoanelor defavorizate rămân criterii de evaluare.

Investițiile IMM-urilor care contribuie la concentrarea strategică fiind incluse în strategiile de dezvoltare locală selectate in cadrul axei prioritare 7 POR sau in cadrul strategiilor integrate de dezvoltare urbana finanțabilă prin AXA4 POR sau în cadrul unei strategii de dezvoltare locală sau națională vor avea punctaj suplimentar. Punctajul pentru strategiile locale sau naționale a fost înjumătățit, dar rămâne nesemnificativ (de la 2 puncte la 1 punct). Considerăm că aceste criterii vor fi atinse de puțini solicitanți.

Proiectele vor trebui să includă obligatoriu investiții în active corporale

 • construcții pentru producție și servicii (inclusiv cheltuieli de proiectare și asistență tehnică)

 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile

Proiectele pot include și investiții în active necorporale brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Conform variantei finale a ghidului valoarea eligibilă a activelor necorporale nu va putea depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Chidul introduce obligativitatea prezentării în momentul depunerii aplicației a unui certificat de urbanism pentru lucrările construcții prevăzute în proiect.

Ghidul prevede ca noutate și faptul că activitățile de pregătire a proiectului precum proiectarea, asistenta tehnica si consultanta pentru elaborare si implementare a proiectului , dar și cheltuielile de publicitate obligatorie(nu și activitățile de marketing) a proiectului sunt cheltuieli finanțate prin ajutorul de minimis cu o contribuție a programului pentru cheltuielile finanțabile prin minimis de 100% din valoarea eligibilă a acestora.

Ghidul aduce și o înlesnire importantă pentru potențialii beneficiar. Ghidul prevede că în etapa precontractuală beneficiarul trebuie să prezinte dovada existenței cofinanțării private egale cu doar minim 20% din contribuția privată a solicitantului (partea sa din cheltuielile eligibile plus cele neeligibile – fără TVA). Dovada acestor disponibilități poate fi făcută prin prin extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort.

Contractele ar trebui încheiate până la sfârșitul anului 2020 dacă nu se va obține o derogare de către Guvern). Ghidul final lasă totuși să se înțeleagă și posibilitatea ca să se obțină o derogare de la Comisia UE, dar în acest caz se vor aplica noile intensități regionale ale ajutorului public valabile pentru perioada 2021-2027. De asemenea ghidul sugerează și o posibilitate de supracontractare din partea guvernului, lăsând totuși pe seama beneficiarilor riscul ca unor proiecte contractate să nu li se acorde fondurile necesare.

PENTRU REALIZAREA UNEI PRE-EVALUĂRI GRATUITE SAU PENTRU CLARIFICĂRI NU EZITAȚI SA NE SCRIEȚI LA finantari@advisory.ro!


Energie


Prezentare cogenerare romana site

Cogenerare de inaltă eficiență

Cogenerarea reprezintă metoda cea mai eficientă de reducere a consumurilor de combustibili fosili, cu impact direct asupra reducerii emisiilor de carbon.

Directiva nr. 27/2012 privind eficiența energetică confirmă potențialul semnificativ de economisire a energiei primare al cogenerării de înaltă eficiență. Promovarea cogenerării cu putere electrică nominală mai mică de 8MWe contribuie la stimularea producerii distribuite de energie cu efect direct asupra reducerii consumului de energie primară.

Sunt vizate pentru sprijin exclusiv grupurile, până la 8MWe, pe bază de cerere termică utilă.

Acţiuni specifice OS 6.4:

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul

întreprinderilor

Cogenerarea este o metodă cheie de a îmbunătăți eficiența energetică în cazul consumatorilor din sectorul industrial. Acolo unde există o cerere importantă

pentru energie termică, cogenerarea de înaltă eficientă poate aduce beneficii considerabile consumatorilor industriali de energie, prin utilizarea de tehnologii competitive, curate, mature din punct de vedere tehnologic și economic, având o eficientă ridicată în utilizarea combustibililor. Beneficiile se referă la reducerea costurilor cu energia, creșterea securității furnizării și impactul redus asupra mediului.

Prin utilizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficientă se obțin următoarele beneficii:

- centralele de cogenerare de înaltă eficientă au avantaje fundamentale față de producerea separată a energiei termice şi electrice, constând în principal în

reducerea emisiilor poluante (NOx, SOx, pulberi) şi a emisiilor de CO2.

- crește gradul de securitate în aprovizionarea cu energie prin diversificarea surselor de producere şi a resurselor energetice primare utilizate,

conducând la reducerea dependenței de importurile de resurse primare și creșterea siguranței energetice ale României.

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor

Acțiunea se referă la ciclurile de cogenerare care utilizează fluide organice pentru valorificarea căldurii de joasă şi medie temperatură disponibilă în gaze

tehnologice fierbinți.

Tipuri de beneficiari pentru OS 6.4:

 • Societăți comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului)

(codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condițiile cerute proiectelor de

cogenerare și/sau care intenționează să valorifice potențialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale și care pot dovedi un necesar util

de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an.


IMM - inclusiv industrie alimentară și transporturi