Oportunități firme mari

Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari

Programul Operațional Capital Uman a lansat apelul de proiecte pentru ”Competențe digitale pentru angajații din INTREPRINDERI MARI”. Acest apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

Sistemul informatic MYSMIS 2014 va fi deschis în data de 17 august 2020, ora 16.00 și se va închide în data de 15 noiembrie 2020, ora 16.00.

Solicitanții eligibili sunt angajatorii, întreprinderi mari care au obiect principal sau secundar de activitate domeniile în turism si ecoturism, textile si pielărie, lemn si mobila, industrii creative, industria auto si componente, tehnologia informațiilor si telecomunicații, procesarea alimentelor si băuturilor, sănătate si produse farmaceutice, energie si management de mediu, bioeconomie, biofarmacutică si biotehnologii, construcții, fabricarea materialelor de construcții, activități profesionale, științifice și tehnice.

Tipuri de activități eligibile

Activitatea 1 (relevantă şi obligatorie): Furnizarea de programe de formare profesionala în domeniul alfabetizării digitale și TIC: cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, cursuri care vizează un singur element de competență sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator sau/și cu recunoaștere națională/ internaționala etc. Se vor finanța cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor primare cât și dobândirea de competențe avansate exclusiv în domeniul TIC.

În cadrul acestei activități pot fi finanțate următoarele categorii de programe de formare:

 1. Programe de formare a competențelor digitale de bază

 2. Programe de formare a competențelor digitale avansate pentru:

  • utilizarea aplicațiilor informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor – de exemplu: aplicații de tip CRM (Customer Relationship Manager), RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), BPM (Business Performance Management), tablou de bord electronic, etc

  • dezvoltarea competențelor digitale specifice schimbului electronic de informații și managementului documentelor electronice

  • utilizarea tehnologiei Cloud și a altor tehnologii/aplicații de stocare de date și informații

  • gestionarea platformelor de comunicare socială în scop profesional

  • dezvoltarea competențelor digitale specifice gestionării structurate a volumelor mari de date (big data) și a utilizării data mining

  • utilizarea aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare

  • dezvoltarea competențelor digitale specifice comerțului electronic – de exemplu: utilizarea aplicațiilor de tip market store, gestionarea bazelor de date cu produsele firmei, etc

  • dezvoltarea competențelor digitale specifice aplicațiilor mobile

  • securitatea informatică/cibernetică (cu privire la gestionarea documentelor, aplicațiilor, plăților, etc

  • competențele digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT (respectiv angajaților pentru care felul muncii conform contractului de muncă implică activități avansate în domeniul IT)

Activitatea 2 (relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și TIC

Are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT în vederea obținerii de certificate recunoscute la nivel de întreprinderi.

Dimensiunea finanțării

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250.000 euro.

Intensitatea ajutorului nu poate depăși 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților. Intensitatea ajutorului este de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

Costuri eligibile

Pentru implementarea cursurilor de calificare/recalificare de nivel 2 (360 ore), nivel 3 (720 ore) sau nivel 4 (1080 ore), decontarea cheltuielilor se realizează pe bază de costuri unitare. Cheltuielile per participant per nivel fiind de 1324 lei, 2224 eli si, respectiv, 4101 lei. În aceste costuri unitare nu vor intra cheltuielile cu managementul de proiect și cheltuielile cu transportul și hrana participanților.

Pentru celelalte tipuri de programe de formare profesională (cursuri de inițiere, perfecționare sau specializare – organizate de furnizori de formare profesională autorizați) și/sau pentru activitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale (desfășurată în centre de evaluare autorizate), și/sau pentru cursuri care vizează un singur element de competență sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator, estimarea cheltuielilor și bugetarea acestora va fi efectuată de solicitant ținând cont de nivelul prețurilor existente pe piața de profil.

Pentru mai multe detalii precum lista completă a codurilor CAEN eligibile sau pentru orice alte informații contactați-ne la finantari@advisory.ro sau telefonic

HG 807 /2014

Acordurile pentru ajutor de stat presupun :

 • Investitii initiale in capacitati de productie pentru extinderea si/sau diversificarea acestora;

 • Obtinerea de ajutoare de stat pe principiul rambursarii etapizate a 50% din cheltuielile eligibile pana la nivelul unor investitii de 50 mil euro (si obtinerea unei subventii de pana la 25 mil euro) precum si rambursarea a 25% din investitiile care depasesc 50 mil, dar pentru acestea din urmăasubventia nedepasind 12,5 mil.


Energie


Prezentare cogenerare romana site

Cogenerare de inaltă eficiență

Cogenerarea reprezintă metoda cea mai eficientă de reducere a consumurilor de combustibili fosili, cu impact direct asupra reducerii emisiilor de carbon.

Directiva nr. 27/2012 privind eficiența energetică confirmă potențialul semnificativ de economisire a energiei primare al cogenerării de înaltă eficiență. Promovarea cogenerării cu putere electrică nominală mai mică de 8MWe contribuie la stimularea producerii distribuite de energie cu efect direct asupra reducerii consumului de energie primară.

Sunt vizate pentru sprijin exclusiv grupurile, până la 8MWe, pe bază de cerere termică utilă.

Acţiuni specifice OS 6.4:

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul

întreprinderilor

Cogenerarea este o metodă cheie de a îmbunătăți eficiența energetică în cazul consumatorilor din sectorul industrial. Acolo unde există o cerere importantă

pentru energie termică, cogenerarea de înaltă eficientă poate aduce beneficii considerabile consumatorilor industriali de energie, prin utilizarea de tehnologii competitive, curate, mature din punct de vedere tehnologic și economic, având o eficientă ridicată în utilizarea combustibililor. Beneficiile se referă la reducerea costurilor cu energia, creșterea securității furnizării și impactul redus asupra mediului.

Prin utilizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficientă se obțin următoarele beneficii:

- centralele de cogenerare de înaltă eficientă au avantaje fundamentale față de producerea separată a energiei termice şi electrice, constând în principal în

reducerea emisiilor poluante (NOx, SOx, pulberi) şi a emisiilor de CO2.

- crește gradul de securitate în aprovizionarea cu energie prin diversificarea surselor de producere şi a resurselor energetice primare utilizate,

conducând la reducerea dependenței de importurile de resurse primare și creșterea siguranței energetice ale României.

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficientă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor

Acțiunea se referă la ciclurile de cogenerare care utilizează fluide organice pentru valorificarea căldurii de joasă şi medie temperatură disponibilă în gaze

tehnologice fierbinți.

Tipuri de beneficiari pentru OS 6.4:

 • Societăți comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului)

(codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condițiile cerute proiectelor de

cogenerare și/sau care intenționează să valorifice potențialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale și care pot dovedi un necesar util

de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an.