IMM - finanțări investiții

Finanțare nerambursabilă proiecte mari IMM-uri între 1,5 și 6 mil euro per proiect (updated)

Prezentare detaliată în power-point-ul atașat

Write a caption for your photo
Prezentare IMM_2020_detaliata publish

Stadiul Programului

POR 2.2 a fost supus consultării publice până pe 29 mai 2020 noul ghid de finanțare pentru investiții (mari) IMM. Investițiile efectuate în toate Regiunile de dezvoltare (mai puțin București Ilfov) sunt eligibile. Între timp valoarea minimă a finanțării a scăzut de la 2 milioane euro la 1,5 milioane euro. Valoarea minimă a unui proiect fiind de aproximativ 2,15 milioane Euro pentru întreprinderile mici sau 2,5 milioane euro pentru întreprinderile mijlocii.

Fonduri norvegiene 2020/ Apel de proiecte în industrie verde, maritimă și IT&C, pentru firme mari si IMM-uriCe-al de-al doilea apel de proiecte pentru Programul Creșterea IMM-urilor din Romania (SMEs Growth Romania) a fost anunțat la începutul lunii februarie 2020. Programul este focalizat pe trei arii de acțiune și are o alocare totală de 18.466,666 Euro.

Fondurile vor fi distribuite pe trei mari linii de finanțare:

 • Inovare în Industria Verde: 11.066.666 Euro

 • Dezvoltare maritimă (Blue Growth): 3.700.000 Euro

 • IT& C: 3.700.000 Euro

Cine poate primi finanțare?

Apelul vizează chiar și marile companii, dar IMM-urile sunt favorizate. Beneficiarii trebuie să fie entități private din România, iar în cazul firmelor mari, este o condiție ca nu mai mult de 25% din capitalul social să fie capital de stat. Partenerii pot fi orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, cu personalitate juridică înregistrată fie în România, fie în Norvegia.

Nivelul finanțării

Finanțarea nerambursabilă maximă este de 10% pentru București, 35% pentru Ilfov și Regiunea Vest, investițiile din toate celelalte regiuni de dezvoltare beneficiind de un ajutor public de 50% din costurile eligibile. Pentru IMM-uri se poate adăuga un bonus de 10%, respectiv 20%. Valoarea nominală a finanțărilor nerambursabile per proiect nu poate depăși 2.000.000 Euro, dar nici nu se poate situa sub 200.000 Euro, obiectivul fiind de a finanța proiecte cu un impact semnificativ asupra creșterii cifrei de afaceri și a creșterii profitului brut.

Proiectele depuse în parteneriat, în special cele care implică un partener norvegian, vor beneficia de un punctaj suplimentar în cadrul evaluării. Un parteneriat trebuie să implice mai mult decât simpla furnizare de servicii, partenerii trebuind să beneficieze pe baza unui acord de parteneriat de rezultatele proiectului și să fie implicați și în faza de implementare propriu-zisă.

Ce activități sunt finanțate?

Activitățile eligibile spre finanțare sunt specifice fiecărui domeniu.

Astfel, pentru Inovare în Industria Verde se finanțează:

 1. Dezvoltarea, implementarea și realizarea de investiții în tehnologii inovative prietenoase cu mediul;

 2. Dezvoltarea de produse sau servicii verzi;

 3. Dezvoltarea și implementarea de „procese de producție mai verzi”.

În plus, aceste proiecte trebuie să contribuie în mod direct la unul sau mai mulți dintre următorii indicatori:

 1. Dezvoltarea de tehnologii/procese/soluții inovative verzi;

 2. Aplicarea de tehnologii/procese/soluții inovative verzi;

 3. Comercializarea de produse sau servicii verzi noi pe piață.

Pentru această linie de finanțare există și indicatori de mediu specifici care trebuie atinși (cel puțin unul trebuie vizat de fiecare proiect)

 1. Scăderea anuală estimativă de emisii de CO2;

 2. Scăderea anuală estimativă a altor emisii poluante;

 3. Estimarea anuală a deșeurilor colectate din procesele de producție și operaționale destinate reutilizării sau reciclării;

 4. Scăderea anuală estimativă a consumului de energie;

 5. Reutilizarea anuală estimativă a deșeurilor de proces de producție în alte procese operaționale;

 6. Scăderea anuală estimativă a consumurilor de combustibil.

Proiectele pentru Dezvoltare maritimă și acvatică – ”albastră” – (Blue Growth) se referă la următoarele tipuri de activități:

 1. Dezvoltarea și realizarea de investiții în suprastructuri maritime;

 2. Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritim;

 3. Dezvoltarea și realizarea de investiții în turismul de coastă și maritim;

 4. Dezvoltarea și realizarea de investiții în biotehnologii albastre (maritime/acvatice);

 5. Dezvoltarea și realizarea de investiții în mineritul pe fundul mării/platoul continental;

 6. Dezvoltarea de soluții privind energia „albastră”;

 7. Dezvoltarea de soluții inovative în domeniul pisciculturii și acvaculturii;

 8. Dezvoltarea de soluții inovative legate de gunoiul și reziduurile maritime;

 9. Dezvoltarea de tehnologii inovative de furnizare a apei potabile, inclusiv desalinizare.

Aceste proiecte trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți indicatori de rezultat:

 1. Tehnologii/procese /soluții „albastre” dezvoltate;

 2. Tehnologii/procese /soluții „albastre” aplicate (noi pentru întreprindere);

 3. Produse sau servicii „albastre” comercializate (noi pentru piață).

Cea de-a treia arie de concentrare a apelului este pentru activitățile IT&C, după cum urmează:

 1. Dezvoltarea de produse/procese/soluții IT&C;

 2. Dezvoltarea de produse/procese/soluții prin utilizarea de componente IT&C.

Proiectele trebuie să contribuie la unul sau mai mulți indicatori de rezultat, după cum urmează:

 1. Tehnologii/procese /soluții IT&C dezvoltate;

 2. Tehnologii/procese /soluții IT&C aplicate (noi pentru firmă);

 3. Produse și servicii IT&C comercializate (noi pentru piață);

 4. Locuri de muncă nou create (indicator specific acestei linii de finanțare).

Ce cheltuieli pot fi decontate?

Programul este unul generos din punctul de vedere al cheltuielilor eligibile. Astfel există mai multe categorii de cheltuieli eligibile și anume: cheltuieli directe cu proiectul, achiziționarea de terenuri și clădiri, cheltuieli indirecte cu proiectul.

Cheltuielile directe eligibile cu proiectul includ:

 1. Cheltuieli cu personalul implicat în proiect;

 2. Alternativ, costuri orare pentru parteneri sau partenerii din țara donatoare (Donor Partner) în concordanță cu limitele din legislația națională;

 3. Cheltuieli de transport și diurnă pentru personal;

 4. Costul pentru echipament nou sau second-hand, calculat ca amortizare pe parcursul proiectului sau la cost de achiziție pentru acele echipamente destinate exclusiv proiectului (acestea vor trebui menținute 5 ani, să fie asigurate și este necesară mentenanța lor în mod corespunzător);

 5. Costuri cu consumabile și materiale destinate direct proiectului;

 6. Costuri cu terții direct legate de proiect;

 7. Costuri administrative impuse de contractul cu finanțatorul.

Cheltuielile cu achiziția de proprietăți imobiliare suportă următoarele condiționalități pentru a fi eligibile:

 • trebuie să fie strict necesară și direct legată de proiect, bunurile imobiliare trebuie să fie utilizate direct pentru proiect și să rămână în proprietatea beneficiarului timp de 5 ani după finalizarea proiectului;

 • nu trebuie să depășească 10% din valoare eligibilă a proiectului (se pot admite excepții în cazuri foarte bine și în mod specific justificate);

 • costul trebuie certificat de un evaluator certificat;

 • achiziția trebuie pre-aprobată în mod specific de către administratorul fondului.

Cheltuielile indirecte eligibile

Deși nu pot fi identificate în mod direct în proiect, sunt indirect legate de acesta și pot fi justificate din punct de vedere contabil. Se identifică prin una din următoarele metode:

 1. prin calcularea costului real al cheltuielilor indirecte pe baza contabilității analitice;

 2. rata fixă de 25% din costurile eligibile directe din care se scad cele legate de subcontractare;

 3. rată fixă de 15% din costurile directe cu personalul;

 4. pentru proiectele care includ cercetare se poate aplica o rata fixă de 25% la costurile directe, excluzând costurile directe eligibile pentru subcontractare si costurile resurselor care sunt disponibile terților si care nu sunt utilizate la locul de implementare a proiectului.

Cum se face selecția proiectelor?

Proiectele vor fi selectate pe baza unor criterii administrative (formale), criterii de eligibilitate a solicitantului și partenerilor, criterii de eligibilitate a proiectului, criterii tehnice și financiare.

In ceea ce privește solicitantul acesta trebuie sa aibă 3 ani de activitate completă la data depunerii proiectului sau cel puțin 1 an pentru cele din domeniul IT&C. Solicitantul nu trebuie să fie în situație de dificultate economică și trebuie sa fie o entitate juridică din România. Partenerul poate fi din România sau din Norvegia. Activitatea principală a acestuia trebuie să fie dintr-un domeniu legat de contribuția sa în cadrul proiectului.

Criteriile tehnice și financiare se referă la relevanța proiectului în cadrul Programului, viabilitatea tehnică și fezabilitatea, gradul de inovare (la nivel de întreprindere, sector, național sau internațional), efectul de antrenare a grantului (gradul in care proiectul nu s-ar executa în lipsa grant-ului), factori interni favorizanți (resursele cheie disponibile la nivelul partenerilor), capacitatea financiară și riscul operațional, claritatea estimării costurilor și a modului de finanțare, drepturile de proprietate intelectuală, potențialul de marketing și competitivitatea, profitabilitatea proiectului, aplicarea celor mai bune practici de afaceri, așa cum sunt ele definite de OCDE, riscurile de proiect, sustenabilitatea prin criterii clare de măsurare a durabilității, calitatea parteneriatului, criterii transversale (buna guvernanță, dezvoltare sustenabilă și egalitatea de gen), impactul socio-economic (valoare adăugată, profitabilitatea socio-economică – dincolo de nivelul financiar strict).

Write a caption for your photo

Stadiul Programului

Termen limită: 17 septembrie 2020

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU I.M.M. 50.000 – 200.000 euro

Informațiile din prezentul material document sunt extrase din proiectul de Ordonanță de Urgență „privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene”, proiect aflat în consultare publică.

Acest proiect de Ordonanță de Urgență face parte din PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ” elaborat de Guvernul României în luna iulie a acestui an.

Potrivit declarațiilor oficialilor guvernamentali, în termen de maximum 30 de zile de la elaborarea proiectului de Ordonanță de Urgență, va fi elaborată și va intra în vigoare varianta finală a acestei Ordonanțe de Urgență.

Măsura de finanțare prin care se acordă ajutoare financiare nerambursabile cu valori cuprinse între 50.000 euro și 200.000 euro este administrată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Bugetul total al măsurii este de 550 milioane euro, ceea ce înseamnă că, dacă fiecare beneficiar ar lua valoarea maximă a ajutorului (200.000 euro), numărul total al firmelor beneficiare ar fi de 2.750. Astfel, aceasta ar fi una dintre măsurile de acordare a ajutoarelor financiare nerambursabile cu cel mai mare număr de beneficiari.

Ajutoarele financiare, acordate prin această măsură, sunt din fonduri de coeziune și nu regionale. De aceea, pot beneficia de aceste ajutoare și proiectele de investiție localizate în Regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Din bugetul total alocat acestei măsuri de finanțare și menționat anterior, maximum 15% este destinat Regiunii de dezvoltare București – Ilfov și restul de 85% celorlalte 7 regiuni de dezvoltare ale României.

Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil, pentru toate regiunile României cu excepția Regiunii de Dezvoltare București – Ilfov, este de maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro. Diferența de 15% sau întreaga sumă care depășește 200.000 euro va fi asigurată de beneficiar din fonduri proprii sau surse atrase (împrumuturi bancare, împrumuturi asociați/acționari etc).

Pentru Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, valoarea intensității ajutorului financiar nerambursabil poate ajunge la maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Etapele aprobării finanțării

Acest apel de proiecte este unul competitiv, urmând să fie parcurse următoarele etape:

1. Întocmirea proiectului și a cererii de finanțare;

2. Depunerea electronică a documentației solicitată prin normele măsurii de finanțare;

3. Evaluarea eligibilității și conformității solicitantului și a proiectului;

4. Evaluarea tehnico-financiară a proiectului și atribuirea punctajului aferent fiecărui solicitant;

5. Anunțarea rezultatelor finale;

6. Atribuirea contractelor de finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. (până lasfârșitul anului 2020)!

Destinația fondurilor

Ajutorul financiar nerambursabil este destinat IMM-urilor care implementează cel puțin una dintre următoarele măsuri de investiții:

1. Extinderea capacităților de producție/servicii existente;

2. Realizarea de unități noi ale capacităților de producție/servicii existente;

3. Reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente.

Criteriile de eligibilitate ale solicitanților:

1. Solicitantul să se încadreze în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii).

2. Activitate curentă/operațională desfășurată minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

3. Profit operațional înregistrat în, cel puțin, unul dintre anii 2018 sau 2019;

4. Existența cofinanțării la care solicitantul se angajează prin proiect (este probabil ca, la momentul depunerii proiectului, acest lucru să se realizeze printr-o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului; la momentul semnării contractului de finanțare va trebui prezentată dovada existenței cofinanțării, sub forma contractului de credit/extras de cont sau alte documente ce vor fi menționate în actul care va reglementa acordarea ajutorului financiar nerambursabil).

Condiționalități

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil:

1. Menținerea, în funcțiune, a activității pentru care s-a realizat investiția subvenționată, pentru o perioadă de minimum 3 ani după terminarea implementării proiectului;

2. Realizarea, în primii doi ani de după implementarea proiectului, a cel puțin 50% din veniturile planificate în planul de afaceri, iar diferența, pentru cei trei ani de durabilitate, în cel de-al treilea Pentru nerealizarea veniturilor, așa cum sunt prevăzute anterior, vor exista sancțiuni..

Criterii de eligibilitate ale proiectului:

1. Investiția realizată într-un singur cod CAEN

2. Investiția trebuie realizată într-o singură locație sau în locații diferite dacă solicitantul dovedește că acestea fac parte din același flux tehnologic;

3. Pentru fiecare componentă a investiției, solicitantul trebuie să prezinte cel puțin 2 oferte de la producător/distribuitor.

Categoriile de cheltuieli eligibile:

1. Realizarea constructiilor (inclusiv cu proiectarea, asistenta tehnica, dirigentia de santier, sistematizarea si amenajarea terenurilor, mediul, racordul la utilități);

2. Achizitia constructiilor;

3. Achizitia terenurilor (maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului);

4. Achizitia echipamentelor industriale, utilajelor, instalatiilor, masinilor unelte, echipamentelor informatice, mobilierului, dotarilor si altora asemenea;

5. Licente, tehnologii, brevete si altele asemenea;

6. Promovare, participare la targuri, expozitii, conferinte;

7. Consultanta privind intocmirea proiectului si managementul de proiect.

Suplimentar, pentru beneficiarii care activeaza in domeniul transporturilor, sunt eligibile si urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. Reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;

2. Achizitia mijloacelor de transport pentru transport persoane si marfuri necesare desfasurarii activitatilor de transport cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora.

Atenție! În conținutul documentului aflat în consultare publică, nu este eligibilă cheltuiala de achiziționare a mijloacelor de transport de către societățile care au activitate de producție și transportă propriile mărfuri către clienți. Nu știm care va fi reglementarea în documentul final.

Atenție! În conținutul documentului aflat în consultare publică, nu este limitată valoarea cheltuielii cu achiziționarea imobilelor. Pe lângă faptul că, în majoritatea covârșitoare a măsurilor care acordă finanțări financiare nerambursabile, cheltuiala cu achiziționarea de imobile nu este eligibilă, în puținele în care este permisă, este limitată la un anumit procentaj din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Nu știm care va fi reglementarea în documentul final.

Criteriile de punctaj pentru proiectele participante la acest apel:

1. Rata internă de rentabilitate a investiției (RIR):

a. RIR: <5% - 10 puncte

b. RIR:>=5,01% și <7,5% - 15 puncte

c. RIR:>=7,51% - 25 puncte

Pentru obținerea unui punctaj cât mai mare pentru acest criteriu, este determinant aportul consultantului. Trebuie ținut cont de faptul că valoarea acestui indicator este influențată, în mod direct, de valoarea fluxului de numerar și că acesta depinde de valoarea veniturilor prognozate..

2. Criterii privind cofinanțarea, de către solicitant, a proiectelor de investiții (pentru toate regiunile de dezvoltare, mai puțin Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov):

a. Peste 35% - 35 puncte

b. >=25% și <35% - 30 puncte

c. >=20% și <25% - 20 puncte

d. >15% și <20% - 10 puncte

Pentru Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov, valorile punctate ale cofinanțărilor sunt următoarele:

a. Peste 45% - 35 puncte

b. >=40% și <45% - 30 puncte

c. >=35% și <40% - 20 puncte

d. >30% și <35% - 10 puncte

3. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

a. < =2 – 30 puncte

b. >2 și <=3 – 20 puncte

c. >3 și <=4 – 10 puncte

d. >4 - 5 puncte

Sunt avantajate companiile cu profituri operaționale mari, dar este foarte posibil ca acestea să se îndrepte către alte măsuri de finanțare care oferă ajutoare financiare mai mari.

4. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

a. Sold negativ – 10 puncte

b. Sold pozitiv – 0 puncte

Acesta este un „dat”. Practic, este vechea clasificare a codurilor CAEN.

TOATE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN ACEST DOCUMENT AU LA BAZĂ INFORMAȚII DIN VARIANTA CONSULTATIVĂ A PROIECTULUI DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ.

ESTE POSIBIL CA, ÎN VARIANTA FINALĂ A ORDONANȚEI DE URGENȚĂ, O PARTE A INFORMAȚIILOR SĂ FIE MODIFICATE.

VĂ VOM FACE CUNOSCUTĂ, ÎN CEL MAI SCURT TIMP, ORICE COMUNICARE, MODIFICARE, REFERIRE LA ACEASTĂ MĂSURĂ DE FINANȚARE