Prioritatea de investiții 8.1

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritate de investiţii 8.1. Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

OS 8.1.Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, , comunitare  și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Acest obiectiv se va realiza atât prin corectarea politicilor în domeniu (măsuri de reglementare), cât și prin finanţarea intervenţiilor de infrastructură și dotare a reţelei de ambulatorii şi de CCI ce vor furniza atât servicii medicale cât şi sociale, fiind o soluție flexibilă de accesibilizare a asistenței socio-medicale primare, mai ales pentru acele categorii de persoane sărace din mediul rural, persoane cu acces deficitar la servicii de sănătate.

Aceste măsuri, care reclamă infrastructură și dotări adecvate, vor contribui la sporirea accesului la servicii medicale și la atingerea obiectivului de scădere a ponderii nevoilor medicale nesatisfăcute ale pacienților, în special a celor legate de consultul medical și tratament.

Fără a enumera ehaustiv, acţiunile sprijinite în cadrul acestei priorităţi de investiţie se referă la:

  • ·Construcție/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
  •   reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe
  • construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale.

Aceste tipuri de investiţii se vor adresa în special autorităţilor și instituțiilor administraţiei publice locale (UAT). Activitățile privind spitalele de urgenţă regionale vor avea ca beneficiar Ministerul Sănătății, precum și parteneriate între acesta și autoritățile și instituțiile publice locale.

OS 8.2 Îmbunătățirea calității şi a  eficienței îngrijirii spitalicești de urgență.

În scopul de a eficientiza furnizarea de servicii spitalicești, se va acorda sprijin pentru constituirea unei rețele de spitale regionale de urgență și a unei reţele fizice și funcționale integrate de direcţionare a pacienţilor.

Fără a enumera ehaustiv, acţiunile sprijinite în cadrul acestei priorităţi de investiţie se referă la:

  • construcție/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe
  •   construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale.

OS3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Fără a enumera exhaustiv, acţiunile sprijinite în cadrul acestei priorităţi de investiţie se referă la:

  •  reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.)
  • construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuinţe protejate etc.

Aceste tipuri de investiţii se vor adresa în special autorităţilor administraţiei publice locale (UAT), precum şi furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii.

Pentru măsurile de dezinstitutionalizare proiectele trebuie să fie parte a unei intervenții integrate, care acoperă o acțiune FSE complementară privind capacitatea furnizorilor de servicii și calitatea serviciilor furnizate prin infrastructură sprijinită prin FEDR. Co-finanțarea FEDR va fi permisă pentru beneficiarii care asigură personalul și calitatea serviciilor sociale și medicale specifice nevoilor persoanelor dezinstituționalizate, dobândite dacă este cazul (acestea nu există anterior depunerii proiectului de infrastructură) printr-o susținere FSE complementară.

Se va acorda punctaj suplimentar în procesul de selecție  pentru proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană.

Criteriile de selecție a operațiunilor vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.

Comments