Prioritate de investiţii 4.4

Prioritatea de investiţii 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

OS 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Investițiile prevăzute in cadrul OS 4.4 vizează învățământul antepreșcolar și preșcolar.

În funcție de nevoile locale, se va acorda prioritate investițiiilor în comunitățile/ zonele în carerata de înscriere la grădiniță a copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani este sub 85%, către comunitățile/ zonele care nu dispun de facilități pentru educație și îngrijire a copiilor preșcolari pentru copiii cu vârste de 0-3 ani, precum și acelor unități de educație timpurie care asigură, într-o abordare incluzivă, accesul și participarea la educație a copiilor provenind din grupuri aflate în situație de risc, cum ar fi copiii din familii sărace, copiii romi, copiii cu cerințe educaționale speciale.

OS 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă  

Investițiile prevăzute in cadrul OS 4.5 vizează învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții

Investițiile în învățământul profesional şi tehnic (licee tehnologice, infrastructura pentru formare profesională iniţială) și oportunități de învățare pe tot parcursul vieții vor viza asigurarea unor facilități educaționale de înaltă calitate, în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii. Operatorii economici sunt încurajați să încheie contracte de pregătire profesională practică cu unitățile de învățământ profesional şi tehnic, putând beneficia inclusiv de facilitți fiscale, conform prevederilor legale.

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
  • construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale) din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea (va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat în cadrul ITI Delta Dunării).

Următoarele principii orientative vor fi luate în considerare la selectarea operațiunilor:

  • Concordanța cu documentele strategice relevante (strategii integrate de dezvoltare urbană, Strategia Națională pentru Infrastructura de Educației, Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, Strategia Națională de Competitivitate, Strategia națională privind învățarea pe tot parcursul vieții, Strategia Națională de Competitivitate, Strategia Naţională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei, Strategia privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor, Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020, etc.)
  • Contribuţia operațiunii la realizarea obiectivelor specifice POR:
  • corelarea operațiunilor cu tendințele demografice ale populației școlare, precum și cu tendințele de dezvoltare economică conform strategiilor naționale în domeniul educației
  •  Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea  operațiunii
  • Operațiunea respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea,
  • Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare (POCU, POC, PNDR etc.)

Criteriile de selecție a operațiunilor vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.

Comments