Prioritatea de investiții 2.1

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

OS 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri

Prioritate de investiţii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Această prioritate de investiții este dedicată microîntreprinderilor (definite pe baza Comunicării CE 361/2003, transpusă în Legea 62/2014 privind amendarea și completarea Legii 346/2004 privind stabilirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii), având în vedere faptul că acestea reprezintă 88% din IMM-urile din România în anul 2012, și structurilor suport de incubare a afacerilor.

Principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţie vizează:

   construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;

   crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Principiile directoare avute în vedere pentru selectarea operațiunilor vizează:

  • Concordanța cu documentele stategice relevante (Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri – Orizont 2020, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, precum și cu cele 8 Planuri de Dezvoltare Regională 2014-2020, SUERD, strategii locale, alte strategii)
  • Contribuţia operațiunii la realizarea obiectivelor specifice POR.
  • Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea  operațiunii
  • Operațiunea respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea,
  • Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare (POC, POCU, PNDR, Cosme şi Horizon 2020, programe gestionate de Ministerul Energiei,  IMM-uri și Mediul de Afaceri şi diferite scheme de finanţare iniţiate de Ministerul Finanţelor Publice)
  • Acordarea finanțării pentru incubatoare/acceleratoare de afaceri se va realiza pe baza unei evaluări inițiale a pieței și a domeniilor economice pentru care este propus proiectul și a unui plan de afaceri care să demonstreze orientarea către nevoile IMM-urilor găzduite şi durabilitatea investiţiei, precum şi menţinerea investiţiei după încetarea finanţării din POR. Pentru incubatoarele/acceleratoarele existente se va întocmi o evaluare a activității și vor fi sprijinite doar acele entități care își justifică activitatea / prezența pe piață.

Se va acorda punctaj suplimentar incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri specializate la nivel regional, care oferă servicii specializate IMM-urilor care activează în domeniile competitive și/sau de specializare inteligentă.

Se va acorda punctaj suplimentar IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul OT 8 (AP 7).

Se va acorda punctaj suplimentar în procesul de selecție  pentru proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană, urmărindu-se stimularea dezvoltării de parteneriate strategice cu actorii relevanţi la nivel local/ regional.

Nu se va finanța capitalul de lucru pentru proiectele destinate microîntreprinderilor care vor primi finanțare sub forma de grant.

Observație!

Mai jos este disponibilă o prezentare privind condițiile de acordare a fondurilor europene prin apelul de proiecte 2.1. A Microîntreprinderi din POR.

ć
Raluca Oanta,
2 nov. 2015, 05:12
Comments