Prioritatea de investiții 12.1

AP12 Asistenţa tehnică

OS 12.1 Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional

În vederea implementarii eficiente a programului se vor finanța următoarele tipuri de activități orientative:

 • sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri administrative, respectiv de personal) pentru implementarea diferitelor etape ale POR, inclusiv identificarea şi dezvoltarea proiectelor, întocmirea de documentaţii tehnico-economice pentru proiecte, pregătirea, selecţia, monitorizarea, evaluarea, controlul şi audit;
 • achiziţia şi instalarea echipamentelor IT şi birotice, achiziția și dezvoltarea programelor informatice necesare pentru managementul şi implementarea programului;
 • achiziţia de bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţilor specifice implementării POR în cadrul AM POR/ OI POR
 •  sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR şi a altor comitete/ grupuri de lucru implicate în implementarea programului;
 •  sprijinirea activităților structurii coordonatorilor de poli urbani in vederea furnizarii de sprijin autoritatilor urbane (ex. sprijin dedicat pentru furnizarea de linii directoare, ghiduri și bune practici de dezvoltare urbană durabilă integrată, etc);
 • activități specifice de evaluare a POR, inclusiv, a documentelor de programare (strategia de asistență tehnică, strategia de comunicare, etc.)
 • elaborarea de studii specifice POR;
 • sprijinirea activităților Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri de personal) necesare pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013;
 •  instruiri (conferințe, mese rotunde, seminarii, ateliere etc.) specifice domeniilor finantate in cadrul programului în scopul îmbunatațirii cunoștințelor, a competențelor beneficiarilor și a potențialilor beneficiari în ceea ce privește POR;
 • instruirea personalului AM  - OI;
 • sprijinirea pregătirii POR pentru următoarea perioadă de programare (studii, analize, pregătirea de proiecte, etc);

Totodată, în vederea întăririi capacităţii administrative, prin intermediul acestei axe se vor finanța activități de instruire, pentru îmbunătăţirea calificării personalului din cadrul AMPOR şi Organismelor Intermediare, precum și cursuri de instruire pentru beneficiari/potenţiali beneficiari.

Comments