Prioritatea de investiții 11.1

Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Prioritate de investiţii 11.1 Consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă

OS 11.1 Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Beneficiarul acestei axe prioritare este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va beneficia de dezvoltarea Sistemului Integrat de Cadastru și Carte Funciară și de crearea unei baze de date unitare și complete a imobilelor din zonele selectate. Beneficiarii subsidiari ai intervenției sunt autoritățile publice locale și cetățenii din mediul rural.

Acțiunile ce urmează a fi implementate în vederea atingerii obiectivelor proiectului major și, implicit, a obiectivului specific al axei prioritare 11.1 sunt:

 •  înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică; și (ii) conversia în format digital a documentelor analogice existente;
 •  îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a proprietăților prin: (i) consolidarea capacităților ANCPI și a instituţiilor subordonate: Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), Centrul Naţional de Cartografie.
 •  pregătirea Strategiei de management a programului și a studiilor aferente pentru: (i) gestionarea lucrărilor de înregistrare sistematică; (ii) monitorizare și evaluare; (iii) finalizarea studiilor;
 • organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect: contractori, municipalități, OCPI.

Aceste acțiuni urmează a fi implementate în cadrul a trei componente:

Componenta 1. Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României

Incepând cu anul 2011 ANCPI a dezvoltat un proces de înregistrare sistematică eficient și participativ în cadrul Proiectului CESAR (Completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), care a avut ca obiect înregistrarea sistematică a proprietăților în 50 de comune. Pentru a extinde procesul de înregistrare sistematică în zonele rurale, complementar acțiunilor programate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară în 2337 de UAT- uri, au fost luate în considerare extinderea înregistrării sistematice pentru acoperirea suprafeței de aproximativ 5,756 milioane ha, reprezentând 793 UAT- uri. Această acțiune va include în principal organizarea campaniilor de conștientizare a cetățenilor, pregătirea personalului implicat în activități, realizarea lucrărilor de cadastru sistematic și afișarea publică a rezultatelor, soluționarea contestațiilor formulate de către deţinătorii imobilelor și se va finaliza cu deschiderea cărților funciare. În cadrul campaniilor de conștientizare publică și în activitățile de cadastru sistematic ce se vor desfășura, vor fi implicați reprezentanți ai comunităților de romi, atât la nivel național, prin Agenția Națională pentru Romi, cât și local, prin birourile județene pentru romi organizate la nivelul consiliilor județene și experții locali pentru romi din cadrul primăriilor.

De asemenea, în cadrul acestei componente se va realiza conversia în digital documentelor analogice care conțin informații privitoare la proprietăți: cărți funciare și documentații tehnice.

Componenta 2 – Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților

Pentru a se realiza accesul la datele legale și spațiale privind proprietăţile și actualizarea acestor seturi de date a fost planificată modificarea aplicației informatice eTerra, prin care se asigură administrare informațiilor de cadastru și de carte funciară.

Componenta 3 – Management, strategie și tactici

Această componentă va asigura sprijinul necesar pentru coordonarea proiectului, administrare, achiziții, management financiar, raportare, monitorizare și evaluare. Proiectul va asigura fonduri pentru achiziționarea echipamentelor suplimentare necesare și pentru contractarea serviciilor de consultanță necesare.

Implementarea acestor trei componente va contribui la creșterea economică și socială la nivel național, în conformitate cu politicile naționale și cele ale Uniunii Europene, prin:

 • Stimularea investițiilor în infrastructura de bază din zonele rurale: transport, energie, mediu, sănătate și infrastructura socială;
 • Creșterea nivelului de accesare a fondurilor europene pentru comunitățile din zonele rurale;
 • Promovarea angajărilor și suportul pentru mobilitatea forței de muncă din zonele urbane în zonele rurale;
 • Micșorarea diferențelor între diferite zone dezvoltate din punct de vedere agricol și alte regiuni mai puțin favorizate;
 • Creșterea coeziunii teritoriale, sociale și economice, promovarea dezvoltării generale armonioase prin reducerea diferențelor între nivelurile de dezvoltare din zonele rurale și urbane și promovarea dezvoltării zonelor dezavantajate;
 •  Reducerea dificultăților întâmpinate în zonele montane, slab populate, zone a căror localizare geografică încetinește procesul de dezvoltare, pentru încurajarea unei dezvoltări sustenabile a acestora;
 •  Promovarea incluziunii sociale și a combaterii sărăciei;

Încurajarea unei dezvoltări sustenabile a protecției mediului și a utilizării eficiente a resurselor naturale.

Comments