Prioritatea de investiții 10.1

Prioritatea de investiţii 10.1 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Investițiile prevăzute in cadrul OS 10.1 vizează învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și nivelul secundar inferior.

OS 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Investițiile din cadrul OS 10.2 vizează intervenții în infrastructura educaţională pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții. Modificările impuse prin legea educației au determinat reducerea numărului școlilor profesionale și preluarea activităților de formare tehnică și profesională preponderent prin intermediul liceelor tehnologice. Consolidarea învăţământului profesional, prin creşterea duratei de pregătire profesională la 3 ani şi accentuarea ponderii pregătirii practice, au generat transformări în sistemul educațional care impune  investiții permanente în învățământul organizat în cadrul filierei tehnologice şi în învăţământul profesional. în condițiile în care partea cea mai importantă a activității școlare este reprezentată de practica profesională.

OS 10.3 Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

      construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie  - educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)

      construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I - VIII)

      construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)

      reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale), precum și instituţii de învăţământ superior de stat. Municipiile reședință de județ sprijinite prin intermediul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane vor fi eligibile pentru acțiuni care sprijină infrastructura pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul superior.

Intervențiile finanțate în cadrul acestei axe prioritare vor fi complementare cu măsurile destinate îmbunătățirii competențelor și creșterii participării la învățare pe tot parcursul vieții din cadrul POCU,  dar si cu  intervențiile finanțate în mediul rural prin intermediul PNDR.

Comments