Prioritatea de investiții 1.1


Obiectiv specific 1.1

Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Principiile directoare avute în vedere pentru selectarea operațiunilor vizează:

  • Concordanța cu documentele stategice relevante (Strategia Naţională de Cercetare  2014-2020 și alte strategii regionale și locale pentru specializare inteligentă, cu  Strategia Naţională  de Competitivitate 2014-2020, Planul Naţional de Acţiune aferent acestei strategii, care reprezintă condiționalități ex-ante,  precum și cu Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020, SUERD, strategii locale, alte strategii)
  • Contribuţia operațiunii la realizarea obiectivelor specifice POR.
  • Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea  operațiunii
  • Operațiunea respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea,
  • Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare (în special POC şi POCU)
  •  Acordarea finanțării pentru entitățile  ITT se va realiza pe baza unei evaluări inițiale a pieței și a domeniilor de specializare inteligentă pentru care este propus proiectul și ulterior, pe baza unui plan de afaceri care să demonstreze orientarea către piaţă şi durabilitatea investiţiei;

Măsurile finanţate din POR în cadrul acestui obiectiv tematic vor fi orientate spre piaţă şi afaceri, având în vedere că oferta cercetării va fi modelată pe baza cererii de inovare a IMM-urilor, care este dictată de condiţiile şi nevoile pieţei. În acest sens, întreprinderile inovatoare sunt întreprinderile care au lansat produse (bunuri sau servicii) noi sau semnificativ îmbunătăţite pe piaţă sau au introdus procese noi sau semnificativ îmbunătăţite sau noi metode de organizare sau de marketing. Termenul acoperă toate tipurile de inovatori: de produs, de proces, de metode de organizare sau de metode de marketing, precum şi întreprinderile cu inovaţii nefinalizate sau abandonate şi se referă la întreprinderile active.

Comments