2014-2020‎ > ‎

FINANTARI OPORTUNITATI

Mecanismul Financiar Norvegian – apel de proiecte 2020 pentru firme mari si IMM-uri

Ce-al de-al doilea apel de proiecte pentru Programul Creșterea IMM-urilor din Romania (SMEs Growth Romania) a fost anunțat la începutul lunii februarie 2020. Programul este focalizat pe trei arii de acțiune și are o alocare totală de 18.466,666 Euro împărțită după cum urmează:

-          Inovare in Industria Verde 11.066.666 Euro

-          Dezvoltare maritimă (Blue Growth) 3.700.000 Euro

-          IT& C 3.700.000 Euro

Apelul vizează chiar și marile companii, dar IMM-urile sunt favorizate. Beneficiarii trebuie să fie entități private din România, iar în cazul firmelor mari, acestea nu trebuie sa fie deținute public mai mult de 25% din capitalul social. Partenerii pot fi orice entitate publică sau privata, comercială sau necomercială, cu personalitate juridică înregistrată fie în România, fie în Norvegia. Astfel intensitatea maximă a  finanțării nerambursabile este de 10% pentru București, 35% pentru Ilfov și Regiunea Vest, investițiile din toate celelalte regiuni de dezvoltare beneficiind de un ajutor public de 50% din custurile eligibile. Pentru IMM-uri se poate adăuga un bonus de 10%, respectiv 20%. Valoare nominala a finanțărilor nerambursabile per proiect nu poate depăși 2.000.000 Euro, dar nici nu se poate situa sub 200.000 Euro obiectivul fiind de finanța proiecte cu un  impact semnificativ asupra creșterii cifrei de afaceri și a creșterii profitului brut.

Proiectele depuse in parteneriat, in special cele care implică un partener norvegian vor beneficia de un punctaj suplimentar in cadrul evaluării. Un parteneriat trebuie să implice mai mult decât simpla furnizare de servicii, partenerii trebuind să beneficieze pe baza unui acord de parteneriat de rezultatele proiectului și să fie implicați și în faza de implementare propriu-zisă.

Activitățile eligibile spre finanțare sunt specifice fiecărui domeniu.

Astfel, pentru Inovare in Industria Verde se finanțează:

1.       Dezvoltarea, implementarea și realizarea de investiții in tehnologii inovative prietenoase cu mediul;

2.       Dezvoltarea de produse sau servicii verzi;

3.       Dezvoltarea și implementarea de ”procese de producție mai verzi”.

În plus, aceste proiecte trebuie să contribuie în mod direct la unul sau mai mulți dintre următorii indicatori

a.       Dezvoltarea de tehnologii/procese/soluții inovative verzi;

b.       Aplicarea de tehnologii/procese/soluții inovative verzi;

c.       Comercializarea de produse sau servicii verzi noi pe piață.

Pentru această linie de finanțare există și indicatori de mediu specifici care trebuie atinși (cel puțin unul trebuie vizat de fiecare proiect)

a)       Scăderea anuală estimativa de emisii de CO2;

b)      Scăderea anuală estimativa a altor emisii poluante;

c)       Estimarea anuală a deșeurilor colectate din procesele de producție și operaționale destinate reutilizării sau reciclării;

d)      Scăderea anuală estimativa a consumului de energie;

e)      Reutilizarea anuală estimativă a deșeurilor de proces de producție în alte procese operaționale;

f)        Scăderea anuală estimativa a consumurilor de combustibil.

 

 Proiectele pentru Dezvoltare maritimă – ”albastră” - (Blue Growth) se referă la următoarele tipuri de activități

1.       Dezvoltarea și realizarea de investiții în suprastructuri maritime;

2.       Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritim;

3.       Dezvoltarea și realizarea de investiții în turismul de coastă și maritim;

4.       Dezvoltarea și realizarea de investiții în biotehnologii albastre (maritime/acvatice);

5.       Dezvoltarea și realizarea de investiții în mineritul pe fundul mării/platoul continental;

6.       Dezvoltarea de soluții privind energia ”albastră”;

7.       Dezvoltarea de soluții inovative în domeniul pisciculturii și acvaculturii;

8.       Dezvoltarea de soluții inovative legate de gunoiul și reziduurile maritime;

9.       Dezvoltarea de tehnologii inovative de furnizare a apei potabile, inclusiv desalinizare.

Aceste proiecte trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți indicatori de rezultat:

a)       Tehnologii/procese /soluții ”albastre” dezvoltate;

b)      Tehnologii/procese /soluții ”albastre” aplicate (noi pentru întreprindere);

c)       Produse sau servicii ”albastre” comercializate (noi pentru piață).

Cea de-a treia arie de concentrare a apelului este pentru activitățile IT&C după cum urmează

1.       Dezvoltarea de produse/procese/soluții IT&C;

2.       Dezvoltarea de produse/procese/soluții prin utilizarea de componente IT&C.

Proiectele trebuie să contribuie la unul sau mai mulți indicatori de rezultat după cum urmează

a)       Tehnologii/procese /soluții IT&C dezvoltate;

b)      Tehnologii/procese /soluții IT&C” aplicate (noi pentru firmă);

c)       Produse și servicii IT&C comercializate (noi pentru piață);

d)      Locuri de muncă nou create (indicator specific acestei linii de finanțare).

 

Programul este unul generos din punctul de vedere al cheltuielilor eligibile. Astfel exista mai multe categorii de cheltuieli eligibile și anume: cheltuieli directe cu proiectul, achiziționarea de terenuri și clădiri, cheltuieli indirecte cu proiectul.

Cheltuielile directe eligibile cu proiectul includ:

a.       Cheltuieli cu personalul implicat în proiect;

b.       Alternativ, costuri orare pentru parteneri sau partenerii din tara donatoare (Donor Partner) în concordanță cu limitele din legislația națională;

c.       Cheltuieli de transport și diurnă pentru personal;

d.       Costul pentru echipament nou sau second-hand, calculat ca amortizare pe parcursul proiectului sau la cost de achiziție pentru acele echipamente destinate exclusiv proiectului (acestea vor trebui menținute 5 ani, să fie asigurate și este necesară mentenanța lor în mod corespunzător);

e.       Costuri cu consumabile și materiale destinate direct proiectului;

f.        Costuri cu terții direct legate de proiect;

g.       Costuri administrative impuse de contractul cu finanțatorul.

 

Cheltuielile cu achiziția de imobiliare suportă următoarele condiționalități pentru a fi eligibile:

-          trebuie să fie strict necesară și direct legată de proiect, bunurile imobiliare trebuie să fie utilizate direct pentru proiect  și să rămână în proprietatea beneficiarului timp de 5 ani după finalizarea proiectului;

-          nu trebuie să depășească 10% din valoare eligibilă a proiectului (se pot admite excepții în cazuri foarte bine și în mod specific justificate);

-          costul trebuie certificat de un evaluator certificat;

-          achiziția trebuie pre-aprobată în mod specific de către administratorul fondului.    

    Cheltuielile  indirecte eligibile

Deși nu pot fi identificate în mod direct în proiect, sunt indirect legate de acesta și pot fi justificate din punct de vedre contabil. Se identifică prin una din următoarele metode:

a.       prin calcularea costului real al cheltuielilor indirecte pe baza contabilității analitice;

b.       rata fixă de 25% din costurile eligibile directe din care se scad cele legate de subcontractare precum;

c.       rată fixă de 15% din costurile directe cu personalul;

d.       pentru proiectele care includ cercetare se poate aplica o rata fixă de 25% la costurile directe, excluzând costurile directe eligibile pentru subcontractare si costurile resurselor care sunt disponibile terților si care nu sunt utilizate la locul de implementare a proiectului.

Proiectele vor fi selectate pe baza unor criterii administrative (formale), criterii de eligibilitate a solicitantului și partenerilor, criterii de eligibilitate a proiectului, criterii tehnice și financiare.

In ceea ce privește solicitantul acesta trebuie sa aibă 3 ani de activitate completa la data depunerii proiectului sau cel puțin 1 an pentru cele din domeniul IT&C. Solicitantul nu trebuie să fie în situație de dificultate economică șitrebuie sa fie o entitate juridică din România. Partenerul poate fi din România sau din Norvegia. Activitatea principală a acestuia trebuie să fie dintr-un domeniu legat de contribuția sa în cadrul proiectului.

Criteriile tehnice și financiare se referă la relevanța proiectului în cadrul Programului, viabilitatea tehnică și fezabilitatea, gradul de inovare (la nivel de întreprindere, sector, național sau internațional), efectul de antrenare a grantului (gradul in care proiectul nu s-ar executa în lipsa grant-ului), factori interni favorizanți (resursele cheie disponibile la nivelul partenerilor), capacitatea financiară și riscul operațional, claritatea estimării costurilor și a modului de finanțare,  drepturile de proprietate intelectuală, potențialul de marketing și competitivitatea, profitabilitatea proiectului, aplicarea celor mai bune practici de afaceri așa cum sunt ele definite de OCDE, riscurile de proiect, sustenabilitatea prin criterii clare de măsurare a durabilității, calitatea parteneriatului, criterii transversale (buna guvernanță, dezvoltare sustenabilă și egalitatea de gen), impactul socio-economic (valoare adăugată, profitabilitatea socio-economică – dincolo de nivelul financiar strict).

Ghidul final va fi publicat în curând. Data limită de depunere a proiectelor este joi 28 mai 2020 ora 14.00.