Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole

În cadrul acestei submăsuri, vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.

Beneficiari

 • Fermieri, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate
 • Cooperative, grupuri de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

Acţiuni eligibile

 • Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării şi respectarea standardelor;
 • Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacităţi de stocare, sortare, ambalare a producţiei vegetale pentru creşterea valorii adăugate a produselor;
 • Investiţii în scopul îndeplinirii standardelor comunitare;
 • Înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusive utilităţi şi racordări;
 • Investiţii în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum şi investiţii în vedera comercializării;
 • Investiţii în înfiinţarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei.

Valoarea sprijinului financiar Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligubile şi nu va depăşi:

 • În cazul proiectelor care prevăd achiziţii simple-maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • În cazul proiectelor care prevăd construcţii/montaj –cel mult 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal. Pentru legume şi sere şi pentru sectorul zootehnic, sprijinul poate atinge 1.500.000 euro. În cazul fermelor mici din sectorul zootehnic, sprijinul este de cel mult 300.000 euro;
 • În cazul proiectelor care prevăd crearea de lanţuri scurte de aprovizionare- maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
 • În cazul proiectelor realizate de cooperative şi grupuri de producători-cel mult 2.000.000 euro, indiferent de tipul investiţiei.
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil şi valoarea se vor putea majora cu 20 de puncte procentuale, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăşi 90 % în cazul:
 • Invesţiţiilor realizate de tinerii fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare
 • Investiţiilor collective realizate de formele associative ale fermierilor
 • Proiectelor integrate care conduc la crearea unui lanţ scurt (producţie, procesare, comercializare)
 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI
 • Investiţii legate de operaţiunile de agromediu şi agricultură ecologică
 • Investiţii în zone care se confruntă cu constrângeri naturale şi cu alte constrângeri specifice.

 

 Pentru fermele de familie, în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare pentru această submăsură, va fi prevăzută o alocare distinctă care va fi comunicată beneficiarilor odată cu publicarea anunţului de lansare a sesiunii.

 

Cheltuieli eligibile:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor din cadrul fermei, destinate activităţii productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigaţii în cadrul fermei şi racordarea fermei la utilităţi;
 • Amenajarea şi dotarea spaţiilor de desfacere şi comercializare, în cadrul unui lanţ scurt de aprovizionare;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci şi semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanţ scurt de aprovizionare;
 • Cheltuieli generale de înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă şi alte plantaţii perene, cu excepţia celor elegibile în cadrul subprogramului pomicol;
 • Cheltuieli generate de respectarea standardelor şi conformarea cu noile standarde impuse de legislaţia europeană.

Condiţii de eligibilitate:

 • Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de cel puţin 8.000 SO(valoarea productiei standard);
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
 • Solicitatul trebuie să fie eligibil;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanţarea investiţiei;
 • Investiţia trebuie să îşi demonstreze viabilitatea economică;
 • Investiţia trebuie să respecte prevederile europene privind efectele asupra mediului;
 • Investiţia în materie de eficienţă energetică trebuie să respecte prevederile art 13 din R Delegat UE;
 • Investiţiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producţiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată, se vor realize în termen de cel mult 24 de luni de la data instalării;
 • Investiţiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realize în termen de 12 luni de la data de care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă.
Comments