Rural‎ > ‎

Submăsura 8.1 împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite

Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.

Cheltuieli eligibile:

Solicitanţii vor primi sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole şi neagricole, constând în cele două tipuri de prime acordate. Costurile eligibile pentru cele două tipuri de prime sunt următoarele:

Costuri eligibile pentru calcularea Primei 1:

  • Costuri necesare întocmirii proiectului tehnic de împădurire (variabile în funcţie de suprafaţa împădurită, care acoperă cheltuieli efectuate înaintea încheierii contractului).
  • Costuri legate de lucrările pentru înfiinţarea plantaţiei (costuri standard pentru cele trei tipuri de forme de relief – câmpie, deal, munte şi cele două categorii de teren – agricol, neagricol).

 Costuri eligibile pentru calcularea Primei 2

  • Costuri legate de lucrările de întreţinere a plantaţiei pentru o perioadă de maximum 6 ani (perioada în care se efectuează lucrările de întreţinere a plantaţiei este stabilită în cadrul proiectului tehnic de împădurire), asimilată termenului de închidere a stării de masiv (costuri standard pentru fiecare an de întreţinere a plantaţiei şi cele trei tipuri de forme de relief – câmpie, deal, munte);
  • Costuri necesare realizării celor două lucrări de îngrijire a arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv (costuri standard pentru cele două lucrări de îngrijire a arboretelor pe cele trei tipuri de forme de relief – câmpie, deal, munte);
  • Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole.

 

Atenţie! Deţinătorii de terenuri  agricole şi neagricole  proprietate a statului şi deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole proprietate a unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1. Numai deţinătorii de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi (în baza art.9 din Regulamentul (UE) 1307/2013, conform prevederilor legislaţiei naţionale) la momentul depunerii aplicaţiei, pot beneficia de compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor (componentă a Primei 2).

Sume şi rate de sprijin:

Valorile primelor anuale acordate  pentru lucrările de împădurire sunt prezentate în Anexa 8.2M.8.1-4. din PNDR . Detalierea metodologiei de calcul a primelor se prezintă în capitolul ”Metodologia pentru calcularea sprijinului”.
Formula de calcul a costului întocmirii proiectului : Cost proiectare = VB + n*VM*2%,

unde

  • VB  -  costul  minim  necesar  pentru  elaborarea  unui  proiect  de  împădurire  pe  suprafaţa  minimă admisă – 590 (euro)
  • n (ha) – numărul total de hectare propus pentru împădurire în cadrul proiectului
  • VM  (euro)    costul  mediu  naţional  de  împădurire  unui  hectar  de  teren  agricol  şi  neagricol (înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor) – 8.889 euro

În caz de forţă majoră, constatată conform prevederilor legale, în anul definitivării lucrării de înfiinţare a plantaţiei, dacă plantaţia este calamitată, costurile de întreţinere calculate pentru primul an se vor suplimenta pentru refacerea plantaţiei (până la maxim 75% din costul standard legat de lucrările pentru înfiinţarea plantaţiei), cu scopul atingerii obiectivelor propuse.

Comments