Rural‎ > ‎

Submăsura 7.6- Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Beneficiari:

 • Comunele definite conform legislației în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Unități de cult conform legislației în vigoare;

Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:

a) Investiții în active corporale pentru:

 • restaurarea, conservarea  și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B:
 • construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
 • restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;
 •  modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

b) Investiții în active necorporale:

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Cheltuielile eligibile specifice:

 • restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
 • construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
 • restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;
 •  modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

Cheltuieli neeligibile* specifice:

 • Contribuția în natură;
 • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

*Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Alocarea financiară a submăsurii 7.6. Investiţiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural reprezintă 15% din alocarea totală a măsurii.


Patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B este definit în legislatia naţională (Legea 422/2001) ca fiind reprezentat de monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local şi în cazul în care sunt aflate în proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional sau local, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.


Comments