Rural‎ > ‎

Submăsura 4.3-Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

Asistenţa se acordă beneficiarilor eligibili pentru sprijin în cadrul submăsurii sub forma sprijinului nerambursabil, cu obligaţia acestora de a asigura întreţinerea investiţiei pe o perioadă cel puţin egală cu cea de monitorizare a proiectului. În caz contrar, sprijinul public se va recupera proporţional.

Beneficiari:

 • Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora;
 • Proprietari de padure şi/sau asociaţiile ale acestora;
 • Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure;
 • Administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului;
 • Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, în confromitate cu legislaţia în vigoare.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli legate de construcţia şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea infrastructurii secundare de irigaţii (din afara expoataţiilor), inclusive clădiri şi racordarea la utilităţi;
 • Construcţia şi sau modernizarea drumurilor de acces agricole şi forestiere (căi de acces din afara exploataţiilor).

 Atenţie! Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziţia de terenuri şi clădiri.

 Sume şi rate de sprijin:

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

 • 1.000.000 euro/proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune şi drumurile agricole de acces;
 • 1.500.000 euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare, precum şi drumurile forestiere.

Condiţii de eligibilitate:

Conditii comune aplicabile tuturor tipurilor de sprijin:

 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din  tipurile de sprijin  prevăzute prin sub-măsură;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiţia va respecta prevederile legislaţiei europene privind efectele asupra mediului;
 • Solicitantul va întreţine obiectivul investiţional.

Condiţii specifice fiecărui tip de sprijin: Infrastructura de acces agricolă

 • Solicitanţii trebuie să facă dovada proprietăţii/administrării terenului pe care se realizează investiţia;
 • Investiţia trebuie să fie racordată la un drum existent.

Infrastructura de acces silvică

 • Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietăţii asupra terenului/administrării în cazul domeniului public al statului;
 • Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiţia se regăseşte în amenajament silvic şi în inventarul deţinătorului.

 Infrastructura de irigaţii

 • Investiţiile  trebuie    respecte  prevederile  cadrului  comunitar  în  vigoare  (art.46  al  R  (UE)  nr. 1305/2013) şi  cadrul naţional de reglementare al sectorului;
 • Solicitantul să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei;
 • Sistemul  de  irigaţii  prevăzut  prin  proiect  trebuie    fie  racordat  la  un  sistem  (infrastructura principală) funcţional, din amonte în funcţie de soluţia tehnică.
Comments