Rural‎ > ‎

Submăsura 19.2- Sprijin pentru implementarea acţiunilor

Tipul sprijinului:

Asistenţa în cadrul submăsurii se acordă sub forma sprijinului nerambursabil (grantului) pentru proiectele care vor fi implementate în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiarii:

  • Entităţi juridice private/publice în conformitate cu fila măsurii din SDL sau cu fişa corespunzătoare măsurii din PNDR şi/sau fişa LEADER. GAL nu este beneficiar eligibil.

Condiţiile  de  eligibilitate  vor  fi  conforme  cu  cele  ale  fişei  măsurii  corespunzătoare  din  PNDR/fişa LEADER/descrierea măsurii inovative din SDL şi cu obiectivele strategiei de dezvoltare locală. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.

Sume şi rate de sprijin aplicate

Ponderea maximă a sprijinului din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% - până la un maxim de 200.000 de euro/proiect.Se vor aplica regulile de ajutor de stat în vigoare (dacă este cazul) specifice fiecărui tip de măsură implementată prin LEADER.

Comments