Rural‎ > ‎

Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor

Această submăsură se referă la sprijinul acordat parteneriatelor privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală.

Tipul sprijinului- Rambursarea cheltuielilor eligibile în funcţie de categoria de cheltuieli.

Beneficiari În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în PNDR 2007-2013, sau parteneriate potenţiale/existente formate din parteneri care au fost membri în  GAL-uri autorizate şi/sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri.

Partenerii economici privaţi, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor reprezenta cel puţin 51% la nivel decizional. Reprezentanţii oraşelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului şi comitet de selecţie) şi raportat la populaţia acoperită într-un teritoriu GAL.

Cheltuieli eligibile

  • activităţi de consultare, animare şi grupuri de lucru în vederea elaborării SDL;
  • consultanţă tehnică şi financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv achiziţia de informaţii şi date necesare elaborării SDL;
  • costuri de personal necesar în vederea elaborării SDL.

Condiţii de eligibilitate

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  • SDL-urile aferente unor teritorii care  se suprapun nu sunt eligibile pentru sprijinul pregătitor;
  • Grupuri alcătuite din parteneri care să reprezinte sectorul public, economic şi social din teritoriul eligibil, în care partenerii publici reprezintă maximum 49% (cu un acord formal semnat de fiecare membru);
  • Grupurile trebuie să aibă definit un teritoriu geografic omogen care să respecte spaţiul eligibil pentru implementarea LEADER, cu o populaţie cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori. Pentru zona Delta Dunării se va accepta un prag minim de 5.000 de locuitori. 

Sume şi rate de sprijin aplicate. Se va oferi sprijin de asistenţă tehnică în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1303/2013, până la suma maximă de 20.000 Euro pentru SDL depusă de parteneriat, astfel:

  • · Cheltuielile pentru animare (descrise la lit. a secţiunea cheltuieli eligibile) vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proporţional cu numărul de locuitori acoperit  de SDL. Rezultă că, în funcţie de numărul de locuitori alocarea financiară va fi x euro/ locuitor.
  • Cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului şi populaţia acoperită de SDL.

 Atenţie! Nu se acordă avans. Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această submăsură este 100%.

În România, implementarea abordării LEADER şi a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri, pe o suprafaţă de cca. 142.000 km²,reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil şi circa 58% din populaţia eligibilă LEADER. Teritoriul eligibil LEADER este reprezentat de Unităţi Administrativ-Teritoriale-comune şi Unităţi Administrativ-Teritoriale- oraşe mici cu o populaţie de maximum 20.000 locuitori.GAL este un parteneriat privat public activ. Parteneriatul local stabilit în cadrul strategiei va fi format din diferiţi actori privaţi şi publici reprezentativi, care vor fi definiţi în liniile directoare naţionale.

Selectarea strategiilor de dezvoltare locală se va realiza în baza unei singure proceduri publice de selecţie care va fi elaborată la nivelul MADR şi care va presupune verificarea eligibilităţii şi aplicarea criteriilor de selecţie, urmând a fi stabilit în cadrul naţional de implementare un punctaj minim pentru selecţia strategiilor de dezvoltare locala. SDL-urile vor fi selectate de către un comitet constituit în acest scop şi aprobat la nivelul MADR. Se va organiza o singură sesiune de selecţie a GAL în  cadrul  LEADER  2014-2020.

 

Comments