Rural‎ > ‎

Submăsura 16.1- Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarera grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse

Obiectivul specific al submăsurii este de a sprijini înfiinţarea şi funcţionarea Grupurilor Operaţionale (GO) cu scopul specific de a întreprinde, în comun, un proiect de cercetare-dezvoltare-inovare nou prin care să se adreseze anumite probleme specifice şi să se valorifice oportunităţile existente în sectoarele agro- alimentar şi forestier.

Sprijinul se va acorda în tranşe, conform etapelor de execuţie identificate în planul proiectului şi este de cel mult 500.000 Euro. Costurile de înfiinţare şi funcţionare ale GO nu vor depăşi 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus.

Beneficiarii acestei sub-măsuri sunt Grupurile Operaţionale (GO).

GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos şi cel putin un/o fermier/grup de producători/ cooperativă sau un/o silvicultor/composesorat/ obşte de moşneni/ obşte răzeşească, în funcţie de tema proiectului:

 • partener cu domeniul de activitate - cercetare;
 • partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar sau silvic.

Se poate acorda sprijin prin această sub-măsură şi parteneriatelor existente, dacă indeplinesc condiţiile de mai sus şi daca depun exclusiv proiecte noi.

Cheltuielile eligibile în cadrul acestei sub-măsuri sunt limitate la:

 • cheltuieli generate în mod specific de înfiinţarea şi funcţionarea GO şi pot include, spre exemplu următoarele tipuri de cheltuieli:
 1. realizare de studii şi planuri, inclusiv planul proiectului;
 2. activităţi de animare;
 3. cheltuieli de funcţionare ale GO;
 •  costurile directe determinate în mod specific de activităţile incluse în planul de proiect depus de  GO, inclusiv diseminarea rezultatelor

Condiţii de eligibilitate

 • Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcţionare cel puţin egală cu perioada pentru care se acordă finanţarea;
 • Proiectul GO trebuie sa fie nou şi nu în derulare sau finalizat.
 • Solicitantul prezintă planul proiectului (care se încadrează în aria de cuprindere a  PEI-AGRI conform prevederilor Articolului 55 din Regulamentul nr. 1305/2013) şi care cuprinde în mod obligatoriu:
 1. descriere a proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau implementat;
 2. o descriere a rezultatelor preconizate şi a contribuţiei la obiectivul PEI de creştere a productivităţii şi de gestionare durabilă a resurselor;
 3. o descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparenţei în procesul de luare a deciziilor şi evitarea conflictului de interese.

Prin proiect pilot se înţelege implementarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectoarele agroalimentar şi forestier, la scară mică, pentru a permite evaluarea impactului, beneficiilor şi punctelor slabe înainte de implementarea la scară largă.

 

Comments