Rural‎ > ‎

Submăsura 15.1- Plăţi pentru angajamente de silvo-mediu

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie de silvo-mediu este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile  de  venit  şi  costurile  suplimentare  suportate  de  deținătorii  de  terenuri  forestiere  care  încheie angajamente voluntare.

Submăsura 15.1 vizează promovarea următoarelor pachete:

  • Pachetul 1 Asigurarea de zone de liniște
  • Pachetul 2 Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri

Beneficiarii sprijinului sunt deținătorii de terenuri forestiere din FFN (Fondul Forestier Naţional) care pot fi:

  • Proprietarii de terenuri: proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice; proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale.
  • Asociații ale proprietarilor de terenuri prevăzuți anterior.
Cheltuieli eligibile:
Costurile
eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard, calculate pentru fiecare pachet pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care depăşesc nivelul cerinţelor obligatorii relevante, înregistrate de deținătorii de terenuri forestiere în urma asumării angajamentelor voluntare de silvo-mediu.

 

Atenţie! Costurile standard calculate pentru măsura de silvo-mediu nu includ costuri tranzacţionale şi investiţionale.

Sume şi rate de sprijin aplicate:

Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet sunt următoarele:
  • Pachetul 1 Asigurarea de zone de liniște: 25 €/an/ha
  • Pachetul 2 Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri: 103 €/ha

În cazul suprafețelor mai mari de 500 ha, valoarea plății scade pentru acele suprafețe care depășesc această valoare, conform Anexa 8.2M.15.1-1 din PNDR. În cazul pădurilor cu suprafețe de peste 500 ha, cuantumul veniturilor asigurate de valorificarea masei lemnoase recoltabile sub formă de produse principale și secundare cresc în mod progresiv, astfel ca profitabilitatea exploatației forestiere este, de asemenea, îmbunătățită în mod progresiv, motiv pentru care cuantumul plății poate fi redus pentru suprafețele care depășesc acest prag.


Pachetul 1 Asigurarea de zone de liniște

Fiecare
solicitant al sprijinului financiar delimitează o zona de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței eligibile angajate, delimitată prin limite parcelare/subparcelare.

 

În cadrul zonelor de liniște, pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreținere a culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje si curățiri, precum și lucrări de reconstrucție ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.

 

Pe suprafața din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de liniște se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeași unitate amenajistică, cu excepția cazului în care este necesar se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreținere a culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje si curățiri.

Pachetul 2 Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri

 

Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu pachetul 1, însemnând acest pachet poate fi aplicat doar de beneficiarii care au aplicat și pentru pachetul 1.

 

Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează unitățile amenajistice pe care urmează efectueze rărituri cu atelaje pe toată perioada de angajament. Unitățile amenajistice selectate trebuie se regăsească in planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secțiunea rărituri.

 

Suma suprafețelor unităților amenajistice selectate nu poate depăși jumătate din suprafața totală a unităților amenjistice precizate în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secțiunea rărituri. Suprafața anuală pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafața selectată (+/-10%).
Comments