Rural‎ > ‎

Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

Tipul sprijinului: Sprijinul prevăzut în cadrul acestei submăsuri poate fi furnizat pentru operațiunile realizate în vederea conversiei la agricultura ecologică.

Submăsura conţine 5 pachete:

 •  Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);
 • Pachetul 2 – Legume;
 •  Pachetul 3 – Livezi;
 •  Pachetul 4 – Vii;
 •  Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice.

Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare.

Beneficiari: Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.

Cheltuieli eligibile:

Costurile eligibile în cadrul acestei submăsuri sunt constituite din costuri standard, calculate  pe  baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază, înregistrate de fermieri în urma asumării angajamentelor voluntare pentru agricultura ecologică.

Cerinţele de bază sunt constituite din:

 •  standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI, capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;
 • criteriile relevante și activitățile minime stabilite în temeiul articolului 4, alineatul (1), litera (c), punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 • cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor prevăzute de legislaţia naţională;
 •  alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională.

Atenţie! Costurile standard calculate pentru această submăsură nu includ costuri tranzacţionale  şi  costuri investiţionale.

Sume şi rate se sprjijn aplicate: Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri are o intensitate de 100%.Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete propuse:

 •  Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 295 euro/ha/an,
 • Pachetul 2 - legume - 500 euro/ha/an,
 •  Pachetul 3 - livezi - 620 euro/ha/an,
 • Pachetul 4- vii 532 euro/ha/an
 • Pachetul 5-plante medicinale si aromatice 460 euro/ha/an

Condiţii de eligibilitate: Plăţile compensatorii pentru agricultura ecologică pot fi acordate ca parte a submăsurii dacă:

 •  beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi în înțelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 •  beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil, vii sau livezi, localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);
 • suprafaţa minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole);
 • beneficiarul este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică;
 • beneficiarul  încheie  pe  toată  durata  angajamentului  un  contract  cu  un  organism  de  inspecţie  şi certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale.

 Beneficiarii submăsurii trebuie să prezinte un document justificativ (certificat), emis în conformitate cu legislația în vigoare. Cererea de plată va fi depusă anual, pentru fiecare an de angajament. Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene).

Comments