Rural‎ > ‎

Submăsura 6.4

Beneficiari:

 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

 • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Tipuri de operațiuni eligibile:

Investiții pentru  producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:

 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice,
 • producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:

 • Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

 • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 •   Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • Servicii tehnice, administrative, etc;

Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Tipuri de operațiuni neeligibile:

 • Prestarea de servicii agricole;
 • Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;

Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică

Costuri eligibile specifice*:

 • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

 • Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi; 

 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

*Costuri eligibile generale sunt prevăzute în cap. 8.1.

Costuri neeligibile specifice:

Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.)

Conditii eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 •  Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură;
 • Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în spațiul rural
 • Solicitantul  trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice
 •  Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în capitolul 8.1.

Valoarea sprijinului:

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăș200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:

 • pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
 • pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole. Proiectele selectate care primesc intensitatea sprijinului nerambursabil de 70% vor reprezenta cea mai mare pondere a proiectelor. Autoritatea de Management va monitoriza respectarea acestui principiu dupa incheierea fiecarei sesiuni anuale de contractare.  In cazul in care dupa doi ani acest principiu nu este respectat, lista activităților sau intensitatea sprijinului vor fi reanalizate.
Comments