Rural‎ > ‎

Submăsura 6.2

În cadrul acestei submăsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spaţiul rural.

Prin aceasta sub-măsura se urmăreşte:

 • diversificarea economiei rurale prin  creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

Beneficiari:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non agricole pentru prima dată; persoanele fiyice neautorizate nu sunt eligibile.
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non agricole, pe care nu le-au mai efcetuat până la data aplicării pentru sprijijn
 • micro întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de cel mult 3 ani fiscali, care nu au mai desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Sume şi rate de sprijin aplicate:

Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de maximum cinci ani. Cuantumul minim al sprijinului este de 10.000 Euro.

Cuantumul maxim al sprijinului este de:

 • 70.000  Euro/proiect  în  cazul  activităţilor  productive,  servicii  medicale,  sanitar-veterinare,  servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică;
 • 50.000 Euro/proiect în cazul altor activităţi.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:

 • 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 • 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanţare.

 Cheltuieli eligibile:

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea  obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, inclusiv achiziţionarea de teren, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul legislativ naţional. Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru şi capitaizarea întreprinderii şi activităţi relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura acestora.

 

Atenţie! Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii  agricole, precum li producerea şi comercializarea produselor din anexa I din Tratat.

 

Condiţii de eligibilitate:
 • Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de activităţi sprijinite prin sub- măsură;
 • Sediul social şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spaţiul rural;
 • Activitatea va fi desfăşurată în spaţiul rural şi cel puţin 80% din noii angajaţi trebuie    aibă domiciliul stabil în spaţiul rural, iar activitatea va fi desfăşurată în mediu rural.
 • implementarea PA trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului.
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranşe de plată, desfăşurarea de activităţi comerciale prin producţie comercializată sau activităţi prestate, în procent de minim 30%  din valoarea primei tranşe de plată.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii


Activităţi de producţie:

 • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton;
 • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • Activităţi de exploatare forestieră şi prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgică, fabricare construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente
 • Fabricarea produselor electrice şi electronice
 • producţie combustibil de biomasă
 • producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfăşurarea propriei activităţi, ca parte integrantă a proiectului.

Activităţi meşteşugăreşti, cum ar fi:

 • Activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale nonagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lemnului, pielii)

Activităţi turistice:

 • Servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică;

Servicii:

 • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • Servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
 • Servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
 • Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
 • Servicii tehnice, administrative,etc.
 • alte servicii destinate populaţiei din mediul rural.
Comments