4.3 - sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier

Sprijinul prin această sub-măsură se acordă pentru:

Agricol

 • Înființare, extindere și modernizare a infrastructurii agricole de acces către ferme;

Silvic

 • Înființare, extindere și modernizare a căilor de acces în cadrul fondului forestier;

Irigații

 • Modernizarea infrastructurii existente de irigații.

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:

Sprijinul va fi acordat pentru:

·      Investiții în active corporale pentru: 

 •     Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole);
 •     Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere;
 •    Modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat. 

·      Investiții în active necorporale:

 • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Tip de sprijin:

 • Rambursarea costurilor eligibile  suportate și plătite efectiv;

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R (UE) nr. 1305/2014.

Beneficiari:

Agricol

 •      Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform legilației naționale în vigoare.

Silvic

 •      Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora conform legislației în vigoare;
 •      Unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure, conform legislației în vigoare;
 •       Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare.

Irigații

Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole

Sprijinul public nerambursabil:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

 •    1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;
 •    1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare precum și drumurilor forestiere.
Comments