4.2a Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol ?

Beneficiari:

  • Întreprinderi, definite conform legislației naționale în vigoare (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative).
  • Grupurile de producători și cooperativele, definite conform legislatiei nationale in vigoare (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative), cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Operatiuni/actiuni eligibile pentru sprijin:

Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru: 

·      înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în  Anexa I de la TFUE ;

·      înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;

·      producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;

·      acţiuni de marketing;

Investiții în active necorporale pentru: 

·         organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

·         achiziționarea de tehnologii (knowhow), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

·         achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Operatiuni/actiuni neeligibile pentru sprijin

·      Achiziţia de clădiri;

·      Producerea de biocombustibili și peleți.

Sprijinul  nerambursabil se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

·      600000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;

·      900000 euro pentru investiţiile care  conduc la un lant alimentar integrat;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

·      Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Întreprinderi mijlocii

·      Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:800000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat; 

o      1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

·      Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Întreprinderi mari

·      Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

o      1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;

o      1500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

·      Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Producerea de băuturi alcoolice

Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

·      Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși: 

o      200.000 de euro pentru microîntreprinderi;

o      300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz:

·      Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

În cazul investițiilor sprijinite prin schema de ajutor de stat, intensitatea sprijinului nerambursabil va respecta prevederile Reg. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și va fi detaliată în cadrul schemei de ajutor de stat. Pentru costurile generale finanțate prin schema de minimis, sprijinul nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ajutoarele de minimis.

În  cazul schemelor menționate, sprijinul cumulativ nu va depăși intensitatea maximă și valoarea sprijinului nerambursabil indicate în această sub-măsură.

Comments