4.2 - sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole

Beneficiari:

Întreprinderi, cooperative și grupuri de producători definite conform legislației naționale în vigoare (menționată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative).

Sprijinul va fi acordat pentru:

Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru:

·      Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

·      Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;

·      Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

·      Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

·      Investiții în active necorporale pentru:

·      Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

·      Achiziționarea de tehnologii (knowhow), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

·      Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Cheltuieli eligibile specifice *:

·      Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;

·      Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;

·      Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde**   impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

·      Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. etichetare, ambalare);

·      Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale;

Sprijin public nerambursabil.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

·      1.000.000 Euro/proiect pentru IMM  în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;

·      1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;

·      2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în urmatorul caz:

·      Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

În cazul investițiilor sprijinite prin schema de ajutor de stat, intensitatea sprijinului nerambursabil va respecta prevederile Reg. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și va fi detaliată în cadrul schemei de ajutor de stat.În cazul costurilor generale finanțate prin schema de minimis, sprijinul nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ajutoarele de minimis. Pentru schemelor menționate, sprijinul cumulativ nu va depăși intensitatea maximă și valoarea sprijinului nerambursabil indicate în această submăsură

Comments