1.1 - sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe

În cadrul acestei sub-măsuri se urmărește îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază precum și diseminarea/asimilarea rezultatelor cercetării şi inovării, prin acţiuni de formare profesională şi dobândire de cunoştinţe în rândul fermierilor (în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 și beneficiari ai măsurii de agromediu și climă - măsura 10).

Beneficiari:

 • Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Tip de sprijin:

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite. Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Alocarea financiară a sub-măsurii 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe” este de 70% din alocarea totală a măsurii.

Cheltuielile eligibile sunt:

·      Onorariile prestatorului (inclusiv  salarii, cazare, masă și transport);

·      Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:

 •  cazare, masă și transport participanți, după caz;
 • materiale didactice și consumabile;
 • închirierea de echipamente necesare;
 • închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de formare.

Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de formare profesională (exemplu: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară managementul de proiect acolo unde se justifică).

Cheltuieli neeligibile:

 • costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de învătământ secundar și superior; 
 • costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;
 • costurile cu investițiile.

Programele de formare profesională :

 •  Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării în special  tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1,  fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3;
 •  Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției - în special  tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1;
 • Diversificarea activităților în exploatațiile agricole - în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează in ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3;
 • Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă - în special  beneficiari ai măsurii de agromediu și climă - măsura 10;
 • Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) - în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează in ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3.

Participarea în cadrul acțiunilor de formare profesională și dobândire de cunoștințe este gratuită.

Procesul de selecție a beneficiarilor (furnizorii de formare profesională) se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin AM PNDR și constă în evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte (pentru granturi).


 

Comments