7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Beneficiari

·      Comunele definite conform legislației în vigoare;

·      ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

·      Unități de cult conform legislației în vigoare;

Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:

a) Investiții în active corporale pentru:

·      restaurarea, conservarea  și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B:

·      construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;

·      restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;

·      modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

b) Investiții în active necorporale:

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

 

Cheltuielile eligibile* specifice:

·      restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;

·      construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;

·      restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;

·      modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

*Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1

Cheltuieli neeligibile* specifice:

·      Contribuția în natură;

·      Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;

·      Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

*Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Alocarea financiară a submăsurii 7.6. Investiţiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural reprezintă 15% din alocarea totală a măsurii.

Comments