7.2 - sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei

Beneficiari

Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și infrastructură de tip after-school).

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:

a)  Investiții în active corporale:

Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată:

·      construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;

·      construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;

·      construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

Infrastructură educațională:

·      înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural;

·      extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol

Infrastructură socială:

·       înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea)  creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural.

b)  Investiții în active necorporale:

·      costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție

Acțiuni neeligibile

·      Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu;

Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac parte din aglomerări sub 2.000 l.e.;

 

Cheltuieli eligibile* specifice

Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată :

·      construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă  în localități rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;

·      construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată  în localități rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;

·      construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială:

·      înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;

·      extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;

·      înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.  

*Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1

Cheltuieli neeligibile* specifice:

·      Contribuția în natură;

·      Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;

Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, de până la 100% în cazul proiectelor de apă/apă uzată, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși:

·      1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

·      2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

·      500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

·      4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Alocarea financiară a submăsurii 7.2.  - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică este de 85% din alocarea totală a măsurii.

Comments