Capital uman‎ > ‎

OS 4.5- 4.7

Obiective specifice:

 • OS 4.5 Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente, proceduri, mecanisme etc şi prin îmbunătăţirea niveluui de competenţe al profesioniştilor din sistem
 • OS 4.6 Creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistenţă socială la nivelul comunităţii
 • Os 4.7 Creşterea utilizării, aplicării de soluţii TIC în furnizarea serviciilor sociale

Măsurile vizate în cadrul OS 4.5-4.7 au în vedere dezvoltarea sistemului de asistență socială cu scopul facilitării accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la servicii de calitate.

În vederea realizării OS 4.5. vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni orientative:

 • Dezvoltarea mecanismului de identificare a nevoilor individuale ale persoanelor vulnerabile cu nevoi speciale (persoane singure în situație de dependență) și măsuri/ proceduri de intervenție;
 • Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a nevoilor de servicii sociale la nivel local (inclusiv existența unor liste de așteptare în format electronic);
 • Elaborarea instrumentelor standard de intervenţie integrată, scheme de parcurs/de intervenţie pentru beneficiarii de servicii integrate (sociale, medicale, de ocupare, de educaţie, etc.) la nivel comunitar, în vederea incluziunii sociale, obligaţia realizării echipei interdisciplinare şi interinstituţionale;
 • Consolidarea capacităţilor de colectare a datelor, analiză şi prognoză, etc., în domeniul asistenţei/incluziunii sociale, inclusiv cele care vizează managementul proceselor de dezinstituționalizare;
 • Activităţi de formare, calificare şi consiliere pentru personalul din instituțiile de asistență socială, precum și al furnizorilor de servicii sociale, inclusiv activităţi de schimb de experienţă (posibil în contextul cooperării trans-naţionale).

În vederea realizării OS 4.6 , vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni orientative:

 • Sprijin pentru consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor populaţiei prin asigurarea resurselor umane adecvate, inclusiv prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici etc., inclusiv în contextul acţiunilor de cooperare transnaţională.

În vederea realizării OS 4.7. vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni orientative:

 •  Sprijin pentru operaționalizarea aplicării de soluții TIC (e-asistență socială, serviciile electronice etc) (ex. schimb de bune practici/ furnizarea programelor de formare necesare pentru personalul implicat în utilizarea noilor echipamente și tehnologii, elaborarea de instrumente concepute în domeniul asistenţei sociale care să contribuie la monitorizarea adecvată a serviciilor oferite în teritoriu şi, implicit, a performanţelor generale ale programelor și proiectelor derulate/ în sectorul social în baza valorificării experienţei altor SM în contextul cooperării transnaționale;
 • Dezvoltarea unei metodologii integrate de management al cazurilor prin utilizarea TIC.  

Beneficiari potenţiali:

 • Autorități publice (centrale și locale) cu responsabilități în domeniul asistenței sociale / Furnizori de servicii sociale în condițiile legii / Institute de cercetare si universități.

 

Comments