Capital uman‎ > ‎

OS 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate

Pentru realizarea OS 4.1 și 4.2. vor fi susţinute proiecte integrate (ex. educație/ formare profesională, ocupare, activități sociale/ furnizare servicii sociale/ reabilitare locuințe/ spații publice/ voluntariat etc), care vor include acțiuni care să vizeze nevoile specifice ale comunității marginalizate, selectate din următoarele tipuri de acţiuni orientative:

  • Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD), care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de afaceri local, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, identificarea de soluții viabile care să urmărească incluziunea socială a comunităților vulnerabile, precum şi implementarea planurilor de acțiune subsecvente;
  •  Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă;
  •  Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate;
  •   Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii sociale/ medicale, consiliere psihologică etc) prin intermediul centrelor multi-funcționale/ punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop sau/și prin implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență socială ;
  •   Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/ consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare. Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de inserție ;
  •   Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale;
  • Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Beneficiari potențiali:

  • Autoritățile publice locale şi centrale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
  • ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
  •   Administratorii schemelor de tip grant global, în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare;
Observaţie: în situația în care autoritățile locale nu sunt partenere în proiect, nevoile comunităților vizate necesită validare din partea acestora (autoritățile locale) în baza obiectivelor prevăzute în strategiile locale/ județene în domeniu.
Comments