Capital uman‎ > ‎

OS 4.16 Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă

În vederea realizării obiectivului specific, vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

  • Sprijin (ex. formare profesională, consiliere, consultanță în domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii etc.) pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale și dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor
  • Crearea şi consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanţi de pe piaţa muncii, din sistemul de învăţământ/ de asistenţă medicală/ de asistență socială sau din administraţia locală/ centrală în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile
  • Crearea unor reţele de sprijin şi de cooperare, stabilirea de parteneriate, pentru diseminarea de bune practici și informații, activităţi de consolidare a capacităţii şi transferul de know-how cu alte comunităţi şi cu actorii relevanţi la nivel de ţară sau din alte State Membre
  • Accesibilizarea locurilor de muncă în vederea desfăşurării activităţii în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie \Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și îmbunătățirea vizibilității economiei sociale - inclusiv inițiative de promovare a mărcii sociale și de conștientizare a formelor specifice de acțiune ale economiei sociale
  • Delimitarea între acţiunile de economie socială dintre PI 9.v și PI 9.ii, 9.iv., 9.vi. este asigurată în sensul că prin PI 9.v este vizat sprijinul pentru entități de economie socială în vederea funcționării acestora într-o maniera sustenabilă, în timp ce prin celelalte PI se urmărește angajarea persoanelor vulnerabile în cadrul entităților de economie socială.

Grupuri țintă potențiale:

  •  Persoane din întreprinderi sociale nou înființate sau în întreprinderi sociale existente.
Beneficiari potențiali:
  • Entități de economie socială existente/ nou înființate;
  • Administratorii schemei de grant global (pentru măsurile care vizează acordarea de sume nerambursabile) în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare;
  • În situația utilizării instrumentelor financiare, beneficiarul acțiunii poate fi fondul fondurilor/ entitatea implicată în implementarea mecanismului de instrumente financiare.
Comments