OS 6.1 Creşterea numărului de tineri NEETs şomeri cu vârstă între 16-24 de ani, înregistraţi la SPO, care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare profesională iniţială.

În vederea atingerii obiectivului specific stabilit în cadrul acestei PI, vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe

 • Reintegrarea în cadrul sistemului de învățământ în vederea completării/finalizării studiilor prin măsuri de tip a doua șansă, inclusiv prin participarea la programe de formare profesională inițială;
 • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivului specific stabilit în cadrul acestei PI (ex. consiliere și orientare adresate tinerilor NEETs șomeri și părinților cu scopul de a crește nivelul de conștientizare a avantajelor participării la programe de tip a doua șansă, măsuri care promovează educația interculturală, stima de sine, abordări didactice adaptate categoriilor dezavantajate, implicarea mediatorului școlar, sprijin individualizat pentru prevenirea absenteismului și abandonului, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici, măsuri de acompaniament etc.)

Grupuri țintă potențiale:

 •  tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care au părăsit prematur sistemul de educație.

 

Beneficiari potenţiali:

 

 • Ministerul Educației Naționale (MEN)

 

 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)

 

 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

 

 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică

 

 • Organizaţii sindicale

 

 • Patronate

 

 • Asociaţii profesionale
 • Furnizori de servicii de consiliere şi orientare profesională/pentru carieră
 • Furnizorii de servicii de ocupare

 

 

 • Camere de comerț, industrie și agricultură

 

 • ONG-uri

 

Observaţie: sunt încurajate cu precădere parteneriatele între entitățile mai sus menționate

 

Comments