OS 6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii

Pentru atingerea obiectivului specific 6.16 vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Activităţi pentru creşterea calităţii şi relevanţei sistemului de educație și formare profesională pentru a dezvolta și implementa programe de formare de calitate, relevante pentru piața muncii

 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de formare profesională pe termen scurt, mediu și lung, precum şi de monitorizare a tranziției de la educație și formare profesională la piața muncii

 • Revizuirea calificărilor și a curriculei, precum și elaborarea de calificări noi (cu accent pe competențele antreprenoriale și sectoarele economice prioritare identificate prin SNC)

 

 • Extinderea mecanismelor de recunoaștere și validare/certificare a competențelor și calificărilor dobândite în context non-formal și informal, pentru sistemul de formare profesională (FPI și FPC)

 

 • Elaborarea/validarea/ implementarea unui sistem de asigurare a calității la nivel de sistem şi furnizori de FPC și învățare la locul de muncă
 • Dezvoltarea unui cadru instituţional coerent pentru ÎPV, inclusiv prin pilotarea de noi centre comunitare de învățare permanentă, la nivel regional şi comunităţi zonale din medii rurale defavorizate (ex. cadrul de management instituţional, asigurarea calităţii la nivel de sistem şi furnizori de servicii, promovare de bune practici educaţionale etc.)

 

Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FP, inclusiv activități de cooperare transnațională:

 

Beneficiari potenţiali:

 • MEN
 • MMFPSPV
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
 • Autoritatea Naţională pentru Calificări
 • CNDIPT
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
 • Organizaţii sindicale
 • Patronate
 • Asociaţii profesionale
 • Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării anterioare Furnizori de FPI si FPC autorizaţi, publici şi privaţi
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră
 • Camere de comerț, industrie și agricultură
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale

 

Comments