OS 6.15 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competenţe profesionale şi personalului din întreprinderi cu atribuţii în învăţarea la locul de muncă

Pentru atingerea obiectivului specific 6.15 vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Programe de dezvoltare profesională a personalului didactic (inclusiv prin stagii de pregătire la agenți economici), a formatorilor din FPI şi FPC, a tutorilor din întreprinderi, maiștrilor de ucenicie, a evaluatorilor de competențe profesionale, în special pentru dezvoltarea și implementarea de programe de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv prin stagii la agenții economici (la nivel sectorial, regional etc.);

 

 • Susţinerea participării la competiţii profesionale regionale, naţionale şi internaţionale, cu scopul asigurării schimbului de know-how și experiențe didactice releva

Beneficiari potentiali:

 • MEN
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale CNDIP
 • ANOFM şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
 •  Organizaţii sindicale
 • Patronate
 • Asociaţii profesionale

 

 • Unitățile de învățământ acreditate/autorizate
 • Camere de comerț, industrie și agricultură
 • Centre publice sau private de validare a învăţării anterioare
 • Furnizori de FPC

 

Comments