OS 6.14 Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Pentru atingerea obiectivului specific 6.14 vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Acţiuni de îmbunătățire a tranziției de la educație la viața activă a participanţilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, FPI (ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 - 5) în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin:

 

 • Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la un loc de muncă prin instituirea unui sistem de stagii de practică la un potențial angajator, prin organizarea de programe de internship/traineeship etc., inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă

 

 • Organizarea și derularea programe de învăţare la locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de practică, stagii de ucenicie etc.), inclusiv prin învățământ dual, formare de competențe antreprenoriale prin firma de exercițiu, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe corelate cu necesităţile pieţei muncii. Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii / sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum şi de la unitățile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local.

 

 Beneficiari potenţiali:

 

 • MEN și structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta
 • Agenţii, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice
 • Furnizori autorizaţi, publici şi privaţi, care asigură formarea teoretică în cadrul programului de formare prin ucenicie la locul de muncăAngajatori
 • Asociaţii profesionale
 • Camere de comerţ şi industrie
 • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale
 • ONG-uri
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale
 • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională
Comments