OS 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Pentru atingerea obiectivului specific 6.13 vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Acţiuni de îmbunătățire a tranziției de la educație la viața activă a participanţilor din învăţământul terțiar universitar și non universitar (organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior) (ISCED 4-8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat:


 • Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcţional de stagii de practică la un potențial angajator, programe de internship/programe de învățare la locul de muncă etc., adresate studenților și cursanților colegiilor organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior (ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă;

 • Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe transversale corelate cu necesităţile pieţei muncii, formarea de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8);

 

 • Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universităţi și actorii din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi postdoctorale cu aplicaţii directe în economie, cu atenţie deosebită acordată sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătărilor pentru a se implica în cercetarea post-doctorală, inclusiv prin acordarea de burse și sprijinirea mobilității interne și transnaționale;

 

 • Activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea pentru tinerii cercetători în scopul creării de sinergii între cercetare şi inovare, în special în ceea ce priveşte complementaritatea cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;

 

 • Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat către instituţiile de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel regional/local.

 

Beneficiari potenţiali

 • MEN și structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta
 • Agenţii, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice
 • Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate
 • Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
 • Academia Română Angajatori
 • Asociaţii profesionale
 • Camere de comerţ şi industrie
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială
Comments