OS 6.12 Creşterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe adulţii cu un nivel scăzut de calificare şi pe persoanele cu vârstă de peste 40 de ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale.

Pentru atingerea obiectivului specific creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Exemple de activităţi pentru creșterea participării la programele de FPC (25 – 64 ani):

 • Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate şi flexibile cum ar fi: programe care vizează îmbunătățirea abilităţilor de bază şi transversale, atât profesionale, cât şi non-profesionale, precum și a competențelor antreprenoriale;

Obs : măsurile integrate şi flexibile ar putea implica: facilităţi de instruire, programe pe o bază modulară, sistem de acumulare de credite, posibilitatea de a intra în program în momente diferite şi nu numai la începutul acestuia, adaptarea criteriilor de eligibilitate pentru astfel de programe pentru a permite accesul unui număr /categorii cât mai largi de persoane, utilizarea de noi tehnologii pentru creşterea accesului la materialele de instruire etc.

 • Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură directă cu susţinerea proceselor de validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, dezvoltarea carierei şi căutarea de noi oportunităţi pentru locuri de muncă;

 

 • Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale;

 

 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC ;

 

 • Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici;

Beneficiari potenţiali:

 •  Ministerul Educației Naționale (MEN)
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
 • Autoritatea Naţională pentru Calificări
 • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
 • Organizaţii sindicale
 • Patronate
 • Asociaţii profesionale
 • Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi
 •  Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră
 • Camere de comerț, industrie și agricultură
 • ONG-uri

 

Comments