OS 6.11 Creşterea participării la programele de formare profesională iniţială, în special pentru elevii sau ucenicii care provin din comunităţile dezavantajate, cu accent pe mediul rural şi cei aparţinând minorităţii roma.

Pentru atingerea obiectivul specific creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma, vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 

Exemple de activităţi pentru creșterea participării la programele de FPI (ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5):

 • Sprijin pentru participarea la programele de FPI, în special pentru copiii și tinerii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma, precum: burse de studii, mobilități, constituirea de reţele şi comunităţi virtuale de studii de la distanţă etc., a căror acordare va fi condiționată de absolvirea studiilor și ocuparea unui loc de muncă/ continuarea studiilor în termen de 6 luni de la absolvire;

 

 • Suport pentru participarea la programe de ucenicie pentru persoanele care optează pentru acest tip de formare profesională la finalizarea învățământului obligatoriu;

 

 • Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de consiliere şi tutorat pentru elevi pentru stimularea participării la programele FPI adecvate opțiunilor lor profesionale și corelate cu tendințele de evoluție ale pieței muncii;

 • Acțiuni de informare, îndrumare și orientare (evenimente de informare/vizite la școli FPI /vizite la agenți economici/grupuri de discuții etc.) adresate elevilor și părinților, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare a avantajelor participării la formare profesională și, implicit, de a crește participarea la FPI

 

 • Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPI (ex. sprijin educațional individualizat etc.), inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici

Grupuri țintă potențiale:

 • Elevi
 • Ucenici
 • Părinți
 • Angajatori

Beneficiari potenţiali:

 • Ministerul Educației Naționale (MEN)
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
 • Unități de învățământ
 • Instituții de învățământ superior;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
 • Organizaţii sindicale
 • PatronateAsociaţii profesionale
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră
 • Furnizori de servicii de ocupare
 • Camere de comerț, industrie și agricultură
 • ONG-uri
Comments