Capital uman‎ > ‎Axa 6‎ > ‎

Prioritatea de investiţii 10 ii

Obiective specifice:

OS 6.10

Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI

OS 6.7

Creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile

OS 6.8

Implementarea de măsuri sistemice în învăţământl terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerinţele pieţei muncii

OS 6.9

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe pentru personalul didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile

Tipuri acţiuni 6.7

  • Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educaţională şi sprijin financiar
  • Sprijinirea accesului la învăţământul teţiar prin activităţi comune derulate de elevi, studenţi şi personal didactic
  • Alte acţiuni inovative care sprijnă participarea la învăţământul terţiar, inclusiv activităţi de cooperare transnaţională

Beneficiari potenţiali:

·         MEN

·         Agenţii, structuri aflate în coordonarea, subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior

·         Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private

·         Parteneri sociali din învăţământul superior

·         ONG-uri, inclusiv asociaţii studenţeşti

Tipuri de acţiuni OS 6.8

Acţiuni pentru creşterea calităţii învăţământului terţiar şi non universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate

·        Actualizarea sistemului naţional de asigurare/evaluare externă a calităţii inclusiv prin implicarea partenerilor sociali.

·        Analizarea și valorificarea rezultatelor studiilor/ analizelor anterioare privind inserția-socio-profesională a absolvenților

·        Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu un accent pe dobândirea de abilităţi şi competenţe relevante pentru piaţa muncii

·        Alte acțiuni inovative care sprijină accesul la învățământul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională

Beneficiari potenţiali

·        Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa

·        Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior

·        Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private

·        Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. Organizaţii sindicale)/ Parteneri sociali/ sindicate/ comitete sectoriale/ instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială

·        ONG-uri, inclusive asociaţiile studenţeşti.

Tipuri de acţiuni 6. 9

  • Perfecţionarea profesională specializată pentru personalul didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, inclusiv prin parteneriate cu agenţi economici, stagii de pregătire la agenţi economici, programe de schimb de experienţă şi diseminare de bune practici
  • Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic susţinute prin ERASMUS + în vederea completării formării iniţiale/continue a acestuia în relaţie cu domeniile de formare stabilite în cadrul prezentei PI
  • Alte acţiuni inovative, inclusiv prin activităţi de cooperare transnaţională în domeniile formării, cercetării şi inovării.

Beneficiari potenţiali

·        Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa

·        Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private

·        Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior

·        Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale)

Tipuri de acţiuni pentru OS 6.10

·         Dezvoltarea de oferte educaţionale cu conţinut inovativ în învăţământul terţiar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate, prin corelarea cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNCşi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiari potenţiali

·         Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private

·         Parteneri pentru învăţământul superior din medii publice şi private şi non-guvernamentale

Comments