Capital uman‎ > ‎Axa 6‎ > ‎

Prioritatea de investiţii 10 i

Obiective specifice:

OS 6.2 Creşterea participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural

OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apraţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural, comunităţi dezavantajate socio-economic.

OS 6.4 Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională

OS 6.5 Creşterea numărului de oferte educaţionale orientate pe formarea de competenţe şi pe utilizarea de soluţii digitale, de tip TIC în procesul de predare

OS 6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi unei şcoli incluzive

Tipuri de acţiuni OS 6.2

Sprijinirea participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural, prin:

Învăţământul ante-preşcolar:

·         Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar, furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.

·         Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul ante-preșcolar, inclusive prin încurajarea mobilităţii personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat

·         Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi material de învăţare pentru copiii din învățământul ante-preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități

·         Promovare de bune practice în aria facilitării accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor proiecte /programe iniţiate/dezvoltate în parteneriat, inclusive la nivel transnațional

·         Dezvoltarea unui cadru institutional coherent pentru educaţia şi îngrijirea copiilor ante-preşcolari (ex.cadrul de management instituţional, asigurareacalităţii la nivel de sistem şi furnizori de servicii, cadrul curricular naţional, promovare de bune practice educaţionale pentru EÎCP etc.)

 

Învăţământul preşcolar:

·         Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar, furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.

·         Asigurarea resurselor umane calificate roma pentru învăţământul preşcolar, inclusive prin încurajarea mobilităţii personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat

·         Asigurarea , dezvoltarea şi utilizarea de noi serivicii şi material de învăţare pentru copiii din învăţământul preşcolar, în special pentru copiii apartinând minorităţii roma şi copiii cu dizabilităţi, inclusive prin încurajarea utilizării TIC.

·         Promovarea de bune practici în aria facilitării participării la învăţământul preşcolar, valorificânc rezultatele unor proiecte/ programe /iniţiate/dezvoltae anterior, inclusive la nivel transnational.

Beneficiari potenţiali:

·         MEN şi agenţii, structuri, alte organisme aflate în subordinea, coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de învăţământ (ISCEDO) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională

·         Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi

·         Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de cult şi asociaţii religioase

·         Instituţii, agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale

·         Autorităţi publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

·         ONG-uri.

Tipuri de acţiuni OS 6.3

 • Activităţi menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevi din mediul rural/ comunităţile dezaventajate socio-economic.
 • Activităţi menite să conducă la creşterea calităţii educaţiei obligatorii

Beneficiari potenţiali:

·         MEN şi agenţii, structuri, alte organisme aflate în subordinea, coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de învăţământ (ISCEDO) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională

·         Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi

·         Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de cult şi asociaţii religioase

·         Instituţii, agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale

·         Autorităţi publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

·         ONG-uri.

 

Tipuri de activităţi OS 6.4

Activităţi menite să readucă în sistemul de educaţie şi formare tineri şi adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatori

 • Implementarea programelor integrate destinate tinerilor care au abandonat şcoala şi adulţilor care nu şi-au finalizat educaţia obligatori
 • Furnizarea de programe de tip “A doua şansă”  cu accent pe zonele rurale şi comunităţile dezavantajate din punct de vedere socio-economic
 • Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip “A doua şansă” , inclusiv a programelor de formare profesională prin susţinerea elaborării de materiale noi de învăţare.
 • Asiguarea programelor de formare profesională în cadrul programului “A doua şansă”  , în special în vederea creşterii şanselor de integrare pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ secundar
 • Consiliere şi programe de educaţie parentală pentru membrii familiilor copiilor şi adulţilor care nu se află în sistemul educaţional
 • Studii, analize care să vizeze participarea la educaţie
 • Dezvoltarea profesională a personalului de sprijin cu un rol imporant pentru elevii care au abandonat şcoala
 • Acţiuni şi campanii de conştientizare destinate creşterii ratelor de menţinere în sistemul iniţial de învăţământ
 • Alte măsuri în sprijinul atingerii obiectivelor specifice

Beneficiari potenţiali:

·         MEN şi agenţii, structuri, alte organisme aflate în subordinea, coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de învăţământ (ISCEDO) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională

·         Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi

·         Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de cult şi asociaţii religioase

·         Instituţii, agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale

·         Autorităţi publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

·         ONG-uri.

Tipuri de activităţi OS 6.5

 • Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
 • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu
 • Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit, în special cele de tipul resurselor educaționale deschise
 • Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

Beneficiari potenţiali

 • MEN şi agenţii, structuri, alte organisme aflate în subordinea, coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării
 • Administratorul schemei de grant global, dacă se optează pentru acest mecanism de implementare
 • Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar

Tipuri de acţiuni OS 6.6

 • Perfecţionarea  profesională specializată pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
 • Evaluarea şi validarea competenţelor obţinute de cadrele didactice, personalul de sprijin prin rute alternative de formare
 • Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic, cum ar fi Erasmus.
 • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice în cadrul acestei PI

Beneficiari potenţiali:

·         MEN şi agenţii, structuri, alte organisme aflate în subordinea, coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de învăţământ (ISCEDO 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională

·         Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi

·         Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar

·         ANP şi instituţii subordonate

·         Autorităţi publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

·         ONG-uri.

Comments