Capital uman‎ > ‎Axa 3‎ > ‎

OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Acțiuni care vizează angajații:

  • Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici;
  • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCD.

OBS: în selecția operațiunilor vor putea fi acordate puncte suplimentare acelora care vizează lucrătorii vârstnici

 Acțiuni care vizează angajatorii

  • Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă

OBS:în implementare, suma alocată întreprinderilor mari se va limita la maximum 30% din alocarea totală aferentă acestei PI.

Grupuri ţintă poten
țiale:

  • Persoane angajate care urmăresc îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini sau care urmăresc certificarea/ validarea competențelor cu precădere în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC şi SNCDI;
  • Angajatori cu activitate prezentă/ viitoare în domeniile/ sectoarele economice identificate conform SNC şi SNCDI.

Beneficiari potențiali:

  • Angajatori (cu activitate prezentă/ viitoare în domeniile/ sectoarele economice identificate conform SNC şi SNCDI)
Comments