Capital uman‎ > ‎Axa 3‎ > ‎

OS 3.11 Creşterea satisfacţiei clienţilor SPO, a diversităţii şi gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru atingerea obiectivelor specifice prevăzute în cadrul acestei PI, vor fi sprijinite prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • Dezvoltarea/ consolidarea unei baze de date integrate la nivel național privind tinerii NEETs, pentru înregistrarea și monitorizarea situației acestora, precum și a indicatorilor POCU (acolo unde este relevant);

 

 • Dezvoltarea de instrumente, precum și derularea de activități de colectare, analiză și prognoză pentru a asigura o cunoaștere cât mai aprofundată a nevoilor în continuă schimbare ale pieței muncii, inclusiv la nivel județean, pentru diferitele categorii de lucrători, precum și pentru alți actori ai pieței;

 • Dezvoltarea și implementarea de modele locale/ regionale de ocupare a forței de muncă cu angajatorii, autorităţile locale şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, alţi actori relevanţi pe piaţa forţei de muncă în vederea reducerii disparităţilor regionale prin promovarea mobilităţi geografice şi profesionale, servicii flexibile şi individualizate bazate pe cerere;

 • Îmbunătățirea portalului on-line de locuri de muncă astfel încât să conțină date relevante și suficiente pentru susținerea activităților de sprijin individual pentru ocuparea posturilor vacante, consolidarea registrului și stabilirea de obiective clare pentru completarea datelor din portal atât în ceea ce privește persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și în ceea ce privește posturile vacante. Înregistrarea în evidențele SPO a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă de ex. a tinerilor din categoria NEETs, a persoanelor de etnie romă, a celor din mediul rural etc.;
 • Dezvoltarea cardului profesional în vederea implementării unei clasificări a competențelor și a realizării medierii automate pe baza competențelor Elaborarea/ dezvoltarea unui catalog integrat de servicii furnizate clienților prin care să se asigure monitorizarea serviciilor finanțate atât prin FSE, cât și din bugetul propriu;

 

 • Dezvoltarea activităților SPO dedicate angajatorilor cu scopul de a crește rata ocupării posturilor vacante; oferirea de suport pentru ocuparea posturilor vacante; elaborarea unei strategii de marketing;

 

 • Elaborarea unui model de profilare și segmentare al clienților care să ghideze furnizarea serviciilor și a măsurilor oferite de SPO;

 

Acțiuni de creștere a capacității personalului din instituțiile de ocupare a forței de muncă care ar putea viza:


 • Analiza nevoilor de competențe, abilități, cunoștințe pentru personalul din instituțiile de ocupare a forței de muncă pentru a asigura furnizarea unor servicii de calitate atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorilor ;
 • Dezvoltarea și furnizarea de acțiuni de formare în funcție de nevoile identificate, inclusiv prin schimb de bune practici/ învățare reciprocă cu alte State Membre (ar putea implica activități de inovare și/sau de cooperare transnațională) în vederea perfecționării și adaptării practicii naționale privind furnizarea serviciilor specifice;

 

 • Asigurarea suportului material și tehnic necesar derulării în condiții optime a activității SPO;
 • Stabilirea unui mecanism de management pentru activitățile locale, bazat pe standarde clare de furnizare de servicii și pe alocarea de resurse pentru politicile SPO funcție de performanță;
 • Implementarea unei strategii pentru clienți subliniind metode de elaborare a profilului, proceduri pentru implicarea clienților bazate pe un plan de acțiune individual pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă ;

 • Elaborarea, îmbunătățirea și adaptarea procedurilor de lucru, în vederea creșterii capacității structurilor SPO care se ocupă de forța de muncă la nivel regional/local, inclusiv prin implementarea unor scheme şi proceduri cu caracter „pilot". Consolidarea rolului şi ponderii serviciilor de informare, consiliere, orientare şi introducerea unor modele inovatoare pentru consultaţiile individuale şi de grup, inclusiv informarea şi consultarea on-line a persoanelor înregistrate în baza de date a SPO;

 • Creşterea capacităţii structurilor SPO de intervenţie şi prevenţie timpurie;

 

 • Sprijin pentru SPO în procesul de externalizare către furnizori privați a unor servicii specifice, cu obiectivul declarat al obținerii unei creșteri a calității, diversității și gradului de cuprindere a acestora, în special în ceea ce privește accesul categoriilor defavorizate (ex. roma și persoane din zona rurală) și celor din comunitățile marginalizate (criteriile pentru externalizare ar putea implica: existența unei baze materiale, un număr optim de personal specializat, grupul țintă pe care îl vizează prin serviciile externalizate, accentul pe rezultate inclusiv în termen de plasare pe piața muncii etc.);

 

 • Dezvoltarea unui mecanism de management pentru activitățile locale, bazat pe standarde clare de furnizare de servicii și pe alocarea de resurse pentru politicile SPO funcție de performanță și de dinamica pieței muncii;

 

Beneficiari potenţiali:

MMFPSPV/ instituţii ale SPO/ instituţii ale SPO în parteneriat cu parteneri sociali/ alte entități relevante.
Comments