Capital uman‎ > ‎

AP 7 - Asistenţă Tehnică

Obiective specifice:
 • OS 7.1- Îmbunătăţirea capacităţii AM şi OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient programul operaţional
 • OS 7.2- Asigurarea capacităţii AM POCA  de a gestiona şi implementa în mod eficient programul operaţional
 • OS 7.3- Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor POCU de a implementa proiecte de tip FSE
 • OS 7.4- Creşterea gradului de informare a beneficiarilor POCU privind activităţile care pot face obiectul FSE

Acţiunile aferente acestei axe îşi propun să completeze şi să sprijine intervenţiile aferente tuturor celorlalte investiţii. Pentru atingerea obiectivelor aferente acestei axe prioritare, vor fi finanţate rpin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Acţiuni pentru îmbunătăţirea capacităţii AM şi OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient programul operaţional.

 • sprijinirea AM şi a OI ale POCU (costuri de personal, sprijin logistic şi organizatoric etc), pentru implementarea diferitelor etape ale POCU
 • sprijn logistic pentru funcţionarea instituţională, inclusiv costuri legate de reuniuni, evenimente, asigurarea materialelor consumabile etc. 
 • sprijin specific POCU care trebuie acordat pentru implementarea măsurilor
 • sprijin pentru întărirea capacităţii şi a schimbului de bune practici pentru membrii comitetului de monitorizare
 • realizări de evaluări, studii şi analize specifie
 • asigurarea mecanismelor în vederea gestionării schemelor de grant global
 • sprijinirea activităţilor AM şi a OI (inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea POSDRU 2007-2013
 • sprijin comprehensiv în procesul de pregătire pentru intervenţiile aferente finanţate din perioada de programare post 2020.

Acţiuni pentru asigurarea capacităţii AM POCA  de a gestiona şi implementa în mod eficient programul operaţional.

 • sprijinirea AM POCA pentru acoperirea costurilor pentru personalul din cadrul AM POCA
 • Sprijinirea activităţilor AM PODCA (inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea PODCA 2007-2013

Acţiuni pentru îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor POCU de a implementa proiecte de tip FSE.

 • sprijinirea beneficiarilor pentru pregătirea şi implementarea proiectelor finanţaţe POCU
 • instruire pentru potenţialii beneficiari POCU pentru elaborarea şi implementarea de proiecte finanţate din FSE.

Acţiuni pentru creşterea gradului de informare a beneficiarilor POCU privind activităţile care pot face obiectul FSE.

 • elaborarea şi implementarea strategiei şi a planului de comunicare pentru POCU, a campaniilor de comunicare
 • sprijin pentru activităţile de comunicare (ex realizarea şi distribuirea materialelor informative şi publicitare, organizarea de conferinţe). Vor fi vizate inclusiv acţiunile de informare pentru lansarea perioadei de programare post 2020
 • operaţionalizarea unui Centru de informare li a reţelei teritoriale formată din 41 de puncte de informare, pentru operaţiunile finanţate prin FSE (comun POCU şi POCA), inclusiv cu funcţiuni de help-desk.

Grupuri potenţiale:

 • Personalul din AM/OI al POCU/ POSDRU 2007-2013;
 • Personalul din AM al POCA/PODCA 2007-2013;
 • Membri CM al AM POCU;
 • Beneficiarii/potenţiali beneficiari ai POCU.

Beneficiari:

 • Structurile din cadru MFE/OI-urile ale AM POCU;
 • AM POCA;
 • Administratorii schemelor de grant global din POCU, ai schemelor de instrumente financiare etc;
 • Alte structuri relevante.
Comments