Obiectiv specific 6.5

Tipuri de activităţi OS 6.5

  • Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
  • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu
  • Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit, în special cele de tipul resurselor educaționale deschise
  • Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

Beneficiari potenţiali

  • MEN şi agenţii, structuri, alte organisme aflate în subordinea, coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării
  • Administratorul schemei de grant global, dacă se optează pentru acest mecanism de implementare
  • Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar
Comments