Obiectiv specific 6.4

Tipuri de activităţi OS 6.4

Activităţi menite să readucă în sistemul de educaţie şi formare tineri şi adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatori

  • Implementarea programelor integrate destinate tinerilor care au abandonat şcoala şi adulţilor care nu şi-au finalizat educaţia obligatori
  • Furnizarea de programe de tip “A doua şansă”  cu accent pe zonele rurale şi comunităţile dezavantajate din punct de vedere socio-economic
  • Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip “A doua şansă” , inclusiv a programelor de formare profesională prin susţinerea elaborării de materiale noi de învăţare.
  • Asiguarea programelor de formare profesională în cadrul programului “A doua şansă”  , în special în vederea creşterii şanselor de integrare pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ secundar
  • Consiliere şi programe de educaţie parentală pentru membrii familiilor copiilor şi adulţilor care nu se află în sistemul educaţional
  • Studii, analize care să vizeze participarea la educaţie
  • Dezvoltarea profesională a personalului de sprijin cu un rol imporant pentru elevii care au abandonat şcoala
  • Acţiuni şi campanii de conştientizare destinate creşterii ratelor de menţinere în sistemul iniţial de învăţământ
  • Alte măsuri în sprijinul atingerii obiectivelor specifice

Beneficiari potenţiali:

·         MEN şi agenţii, structuri, alte organisme aflate în subordinea, coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de învăţământ (ISCEDO) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională

·         Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi

·         Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de cult şi asociaţii religioase

·         Instituţii, agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale

·         Autorităţi publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

·         ONG-uri.

 

Comments