Obiectiv specific 6.9

Tipuri de acţiuni 6. 9

  • Perfecţionarea profesională specializată pentru personalul didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, inclusiv prin parteneriate cu agenţi economici, stagii de pregătire la agenţi economici, programe de schimb de experienţă şi diseminare de bune practici
  • Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic susţinute prin ERASMUS + în vederea completării formării iniţiale/continue a acestuia în relaţie cu domeniile de formare stabilite în cadrul prezentei PI
  • Alte acţiuni inovative, inclusiv prin activităţi de cooperare transnaţională în domeniile formării, cercetării şi inovării.

Beneficiari potenţiali:

·        Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa

·        Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private

·        Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior

·        Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale)

 

Comments