Obiectiv specific 6.8

Tipuri de acţiuni OS 6.8

Acţiuni pentru creşterea calităţii învăţământului terţiar şi non universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate

·        Actualizarea sistemului naţional de asigurare/evaluare externă a calităţii inclusiv prin implicarea partenerilor sociali.

·        Analizarea și valorificarea rezultatelor studiilor/ analizelor anterioare privind inserția-socio-profesională a absolvenților

·        Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu un accent pe dobândirea de abilităţi şi competenţe relevante pentru piaţa muncii

·        Alte acțiuni inovative care sprijină accesul la învățământul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională

Beneficiari potenţiali

·        Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa

·        Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior

·        Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private

·        Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. Organizaţii sindicale)/ Parteneri sociali/ sindicate/ comitete sectoriale/ instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială

·        ONG-uri, inclusive asociaţiile studenţeşti.

Comments