Capital uman‎ > ‎

AP 3 - Locuri de muncă pentru toţi

Această axă vizează toate regiunile, inclusiv Bucureşti.

Obiective specifice:

3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu

nivel redus de educație;

3.2 Creşterea ocupării cetăţenilor români aparţinând minorotăţii rome;


3.3 Creşterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semisubzistenţă;

3.4 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem nonformal şi informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrători vârsnici (55-64 de ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie;

3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non formal şi informal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome;

3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non formaş şi informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi subzistenţă.

Beneficiari:

 • MMFPSPV/SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) împreună cu partenerii sociali/parteneri sociali cu activitate relevantă în domeniu;
 • Administratorul schemei de antreprenoriat (în situaţia în care se optează pentru acest mecanism de implementare).

Pentru realizarea obiectivului "Creşterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi", POCU va sprijini auto-ocuparea forţei de muncă, crearea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici, în zonele urbane/rurale).

Beneficiari:

 • În situaţia utilizării mecanismului de grant global, beneficiarii acţiunii pot fi administratorii acestor scheme, în funcţie de modul de implementare selectat;
 • Pentru instrumentele financiare, beneficiarii ar pute fi evidenţiaţi prin analiza ex-ante.

Acţiunile planificate pentru atingerea obiectivului Actualizarea cunoştinţelor, competenţelor şi a aptitudinilor angajaţilor din întreprinderile din sectoarele proiritare cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi SNCDI” vizează:

Stimularea participării angajatorilor la formarea profesională a angajaţilor, în concordanţă cu cerinţele locurilor de muncă din sectoarele prioritare cu potenţial competitiv;

Stimularea angajatorilor pentru organizarea de scheme de ucenicie ca modalitate de reconversie profesională;

Evaluarea competenţelor angajaţilor dobândite în sistem non-formal şi informal.

Grup ţintă:

Angajaţii din întreprinderile din sectoarele prioritare cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi SNCDI.

Beneficiari:

Angajatori din sectoarele prioritare cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi SNCDI.

Acţiunile planificate pentru atingerea obiectivului "Susţinerea întreprinderilor pentru a se adapta schimbărilor mediului de afaceri, cu accent pe sectoarele prioritare cu potenţial competitiv", pot fi grupate în acţiuni care vizează:

 • Forme inovatoare de organizare a muncii, promovarea sănătăţii şi a siguranţei la locul de muncă;
 • Coaching pentru managementul firmelor penrtu a as adapta cu succes schimbărilor rapide ale mediului de afaceri
 • Outplacement (orientarea în carieră, evaluarea carierei, întocmirea unui CV şi pregătirea pentru interviu) în contextul restructurării companiilor şi sectoarelor
 • Planificarea strategică pe termen lung în companii
 • Network/Reţea pentru competenţe-schimb de bune practici şi programe comune de schimb de experienţe

Beneficiari:

 • Angajatori din sectoarele prioritare cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi SNCDI.

În ceea ce priveşte obiectivul specific "Creşterea calităţii, diversităţii şi gradului de cuprindere a serviciilor oferite de SPO", acţiunile vizează:

 • Dezvoltarea unei baze de date integrate la nivel naţional privind tinerii NEETs, pentru înregistrarea şi monitorizarea situaţiei acestora;
 • Dezvoltarea unor activităţi de colectare, analiză şi prognoză pentru o cunoaştere a nevoilor în continuă mişcare ale pieţei muncii;
 • Acţiuni de formare a personalului din instituţiile de ocupare a forţei de muncă
 • Acţiuni de colaborare cu partenerii sociali şi mediul de afaceri pentru creşterea ocupării forţei de muncă
 • Dezvoltarea şi implementarea de modele locale/regionale ale ocupării forţei de muncă cu angajatorii, autorităţile locale şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, alţi actori relevanţi pe piaţa froţei de muncă în vederea reducerii disparităţilor regionale, prin promovarea mobilităţii geografice şi profesionale, servicii flexibile şi individualizate bazate pe cerere
 • Implementarea măsurilor rezultate din analiza funcţională a SPO.

Beneficiari:

 • MMFPSPV/SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică) împreună cu partenerii sociali.


Comments