Prioritatea de investiții 9.1

      

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban.

Prioritate de investiţii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii

 OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Fără a fi exhaustive, tipurile de acțiuni care vor fi avute în vedere pentru finanțare prin POR vizează:

  • investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
  •  investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
  • investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
  • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:
  • o       construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
  • crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);
  • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Beneficiarii eligibili sunt grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție.

Sprijinul FEDR pentru utilități publice și infrastructură rutieră (străzi urbane) nu poate depăși 30% din valoarea totală FEDR a pachetului integrat de proiecte care răspund nevoilor comunităților marginalizate.

Criteriile de selecție a operațiunilor vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.

Comments