Prioritate de investiţii 4.3

Prioritatea de investiţii 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

OS 4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

Intervențiile teritorializate pot include diverse activități de regenerare, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel local. Lista orientativă include:

 • Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);
 • Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică (cum ar fi infratructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate);
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.

Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții se fac în completarea proiectului/proiectelor vizând celelalte categorii de activități eligibile.

Se încurajează ca, în funcție de nevoile locale identificate, investițiile de tip FEDR să fie implementate în mod complementar și integrat cu activitățile de tip FSE promovate prin POCU, în special cele prevăzute în cadrul axelor prioritare 3 și 4.

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția municipiului Tulcea.

În cadrul acestei priorități de investiții nu vor fi finanțate proiecte de sine-stătătoare, ci numai în măsura în care sunt parte componentă a unei strategii integrate de dezvoltare urbană.  

Următoarele principii orientative vor fi luate în considerare la selectarea operațiunilor:

 • Concordanța cu documentele strategice relevante (strategii integrate de dezvoltare urbană, strategiile naționale  în domeniu, precum Strategia Naţională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei,  Strategia Guvernului  României  de incluziune a cetăţenilor români aparținând minorității romilor 2012-202 – condiţionalități  ex-ante pentru România, alte strategii relevante în domeniu, Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020,etc.)
 • Contribuţia operațiunii la realizarea obiectivelor specifice POR
 • Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea  operațiunii
 • Principiul intervenţiei plasată în zona nevoii identificate („area based approach”), pentru un impact cât mai mare asupra beneficiarilor finali
 • Operațiunea respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea,
 • Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare (în special cu POCU, axele prioritare 3 și 4 (obiectivele specifice 4.1, 4.2, 4.4), pentru promovarea unei abordări integrate).
 • Se va acorda prioritate intervențiilor vizând comunitățile marginalizate în care populația de etnie roma reprezintă mai mult de 10% din populație.

Valoarea maximă a unei investiții individuale privind regenerarea fizică, economică și socială a zonelor marginalizate urbane este de 5 milioane euro.

Criteriile de selecție a operațiunilor vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.


Comments